HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 676.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

l

10
. vooreerst, dat voor de berekening der te maken
rente bij den koopprijs, ad .... .... . ................... f 2800
éh diende gevoegd te worden:
T a. de kosten van het in geschrift brengen der QV
overeenkomst, registratie en op naam stelling
ad 7 .... . .... .... . ....................... .... . ........... rr `
Z2. de grondbelasting ad f 7,20, tot kapitaal
gebragt .... .... . .................... .... . ........... . ....... . ....... ;· 144
e. de polderbelasting ad f 3,60, tot kapitaal
·· gebragt .... . ....... . ....... . ............... . ....................... . ....... II 72
al. de administratiekosten van den notaris, door l
wien het land publiek was verhuurd, ad 5 pCt.
V van den huurprijs of f 6,50, tot kapitaal gebragt Il 130
e. verhooging van gemeente­belasting. Hij werd
»· voor den hoofdelrjken omslag in eene hoogere _
klasse gerangschikt. Die verhooging ad f 3 tot lt
kapitaal gebragt .... . ............................................... Il 60 _;
Zoodat het perceel hem eigenlijk had gekost f 3402
en hij dus slechts eene rente maakte van c". 3% pCt.;
ten tweede, dat de huurders, gedurende den zes­jari-
gen huurtijd, die weldra zou verstreken zijn, weinig of
geen mest op het land hadden gebragt en er uit getrokken
hadden wat er uit te trekken was, zoodat alle kans _
bestond dat de huurprijs, bij een volgende verpachting,
(1) Uit die 7 pCt. worden betaald:
1. De informatiën ten kantore van hypotheken.
2. De zegels voor de minuut-akte.
3. Het getuigenloon.
4. 4 pOt. registratieregt met 38 opeenten.
5. De zegels voor het afschrift. 5*
(5. De overschrijving ten hypotheckkantore, waarvan de gezamenlijke
kosten ongeveer bedragen -§,- van het registratieregt en f 1 voor ieder blad. _
« 7. Het honorarium van den notaris.