HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 9

JPEG (Deze pagina), 741.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

f v?___r___ *___ _____,,___ __F_______F_____`_v__v(n ___g,,,_S,_, )V _ ,;,,, __._,_ , . ­_­, ,m­;A;l ~`«;;r»·-;·g;;s,41.rx;,;;çq¤`;,tïx!#¤:‘;,v,f‘5·;ï;­,;:;;:_­i_.§,à,%:·;
Yi

* den geheelen weg tegen een spotprijs overgenomen. Nu l
had de generaal geld noodig; niets was natuurlij ker; hij en »
züne vrienden waren door den aankoop uitgeput, en zij
hadden nog vrij wat noodig om den weg af te maken, de _
rails te leggen, materieel te koopen , stations-gebouwen
‘ te zetten enz. De generaal wenschte dus een hypothecaire
Y leerling te sluiten; de akte van hypothecair verband zoude
°` Jan Jansen bij de stukken vinden. De generaal had reeds
J een Compagnie op het oog , die bereid was de moeilijke en
zorgenvolle taak van trustce op zich te nemen. Als zoodanig
zou de Columbian farrners-banking comp. harebemoeiingen
ï tegen de gewone provisie verleenen. En nu stelde de gene-
, raal de vraag, of Jan Jansen de geheele leening (7 procents
Q hypothecair) voor 45 pCt. wilde hebben. ‘
{ Jan Jansen heeft het voorstel aangenomen, hoewel niet
M zonder aarzeling. Hij hield van groote ondernemingen en ä
il had altijd de bewustheid met zich omgedragen voor groote J
zaken geboren te zijn, maar dit was toch wel wat heel
groot, zoo geheel iets anders, dan het sluiten van / 10 000
T prolongatie op Buitenlandsch Spanje! En dan er waren
j toch wel eenige donkere punten. Florida-Texas spoorweg! ,
was dat wel niet wat erg onbepaald, waar lag die weg ij
l ergens , en met welk doel was die aangelegd‘? Maar
’t publiek had al zooveel onbegrijpelijke spoorwegen
geslikt, en wat behoefde Jan Jansen wijzer te zijn dan het ,, J
·‘· publiek ? Een oogenblik dacht hij er over om een meester { ‘
in de rechten, liefst een die tegelijkertijd lid was van eenig ‘
voornaam adniinistratief college, voor zün rekening naar
N ew-Orleans te zenden, maar bij nader inzien begreep hij,

Iig {