HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 8

JPEG (Deze pagina), 810.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

...r‘ä.ïï#¥=» i i e
_ 9
G
seeren van de eerste honderd prospectussen zijner eigene
K leening. De bankier had zijn eigen fonds gevonden, of beter JJ
gezegd, het fonds had hem gevonden. YVat hij niet al zijn
moeite niet had kunnen bereiken, wierp hem het toeval
in den schoot. De operatie met de London-Petersborough­
Mississippi had hem in relatie gebracht met den grooten ‘
bekenden railway­man general John Mac­lntosh in Nieuw-
Orleans. Vxlaaraan de generaal zgn bekende grootheid of °`
zijn groote bekendheid te danken heeft, is misschien nu ' J
nog een raadsel voor zijn bankier Jan Jansen. Maar een
groot man was het. Niettegenstaande zijn militairen rang
een financieel genie, is general John Mac :­ zeer spoedig ï
rijk geworden; men zegt echter dat hij bij de jongste goud- ,
rijzing wat sterk a la baisse heeft gespeculeerd.
De generaal dan zond in November aan Jan Jansen een
geheel pak met stukken, brochures, kopieën van akten, M
voorwaarden van concessiën, schetskaarten, met de vraag,
de simpele met militaire rondheid gestelde vraag, of de
bankier er lust in had. De zaak was volgens den generaal
voordeelig en eenvoudig. De generaal had met eenige goede T
vrienden, >>eerste huizen", kerels met koppen , zooals de g
militair kernachtig schreef, de geheele Florida­Texas june- i
tion­railway overgenomen. De 600 mijlen lange weg was j
zoo goed als gereed , de rails waren ongeveer gelegd , toen
de aannemers in décontiture geraakt waren. Met bemin-
nelijke oprechtheid schreef de generaal er bij, dat hij uit "’
beginsel nooit spoorwegen nam, waarop zich niet minstens
_ een aannemer geruineerd had. Van de dus geruineerde
aannemers hadden de generaal en de >>kerels met koppen"

tl,