HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 7

JPEG (Deze pagina), 734.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

Q
*
, 1871 gebeurde dat een paar maal in de maand, zuchtte ‘i
a` Jan Jansen, dat een steenen hart zoude breken, want .,
met al zijn moeite had het bem niet mogen gelukken zijn Q
naam onder een dier goudmijnbelovende prospectussen te ïï
plaatsen. Toen, ’t was in de eerste maanden van 1871 , V
? begon hij geheimzinnige wenken te laten vallen omtrent ·
f de soliditeit der nieuwe fondsen; hij wist veel, dat hij
F niet aan iedereen mocht ngededeelen; hij wilde den
g aankoop der nieuwe waarden als speculatie niet ontraden,
` maar als geldbeleggingll Enlin! hij was niet geroepen
dj om ’t publiek te waarschuwen, maar evenmin wilde
a hij persoonlijk gaarne dupe zijn enz., in een woord hij ,
begon een stille , onzichtbare , onverantwoordelij ke , maar
dj desniettemin, dank zij het crediet van de oude firma, J
{ tamelijk werkzame contramine tegen een paar der nieuwste
t spoorwegfondsen, en toen een pas opgerichte bank in
’t midden des jaars een nieuwe spoorwegleening aan de i
beurs meende te brengen, vond de directie het geraden ë
. . . . _ {
· den jongen , handigen koopman, Jan Jansen , die een oude j
iirma voerde en anders wel eens gevaarlijk kon worden,
een plaats aan te bieden in het gevormde consortium.
Zoo prijkte de naam van de iirma, hoewel bescheiden
in de laatste plaats genoemd, onder het prospectus van
de 8 pCt. hypothecaire obligatieleening van de London-
t Petersborough-Mississippi­P»ailway Company, welke lee~ nl
1 ning natuurlük meer dan volteekend werd en veertien [ 1
{ dagen lang met premie verhandeld is geworden. x(
, Alleen de eerste stap kost moeite. Jan Jansen vierde 1
{ den Nieuwjaarsdag van 1872 met het eigenhandig adres-
4 g
E
i
i
i
ii