HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 6

JPEG (Deze pagina), 779.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

J").«ï`» T`T·
t l
Q
4
{irma. Vreemden zouden hem voor een vertrouwd boek- ,
g houder gehouden hebben, zoo zorgvuldig waakte hij a`
voor een verwarring tusschen zijn persoon en zgn firma.
De ürma bleef een makelaarsfirma, maar hij zelf begon
zich bankier te noemen. Och, hij ging met den tijd
mede! Aan hem was niets verbeurd, zijn vrienden ver- ?
gunde hij wel eens te spotten met den nieuwen ban-
kier, den jongen Rothschild, mits maar geen spottend C"
woord de heilige firma trof! En waarom zoude hij geen 2
bankierszaken drijven ‘? VVaaro1n zoude hij steeds Mexi­ `
eanen, Peruanen en Grieken voor rekening van anderen dj
koopen en verkoopen, en niet eens de wereld verrassen t
met een nieuwe bijdrage tot de fondsenlijst? ’t Mocht
moeielijk zijn, ’t mocht haast onmogelijk heeten voor it,
iemand zonder kapitaal om een staatsleening, zelfs die
eener Zuid-Arnerikaansohe Republiek aan de markt te X
brengen, een spoorwegleening lag daarentegen in het
bereik van een beginnend bankier mel: een ouden naam,
met weinig geld en weinig geweten.- Misschien ware .
het beter te zeggen met een abnormaal geweten. Een
enkel voorschrift slechts had hem die inwendige stem
te geven: zorg dat uw handteekening nooit geprotesteerd
wordt! Daar Jan Jansen tot moord, overspel, diefstal
met buitenbraak en andere geruchtmakende misdrijven
nimmer neiging gevoelde, bleef zijn geweten overigens
volkomen in rust; >>slimheid en handigheid in zaken" i
vermochten niet het in beweging te brengen. {
Zoo menigmaal als de firma aan hare cliënten een ,
prospectus zond van een nieuwe spoorwegleening, en in {
è
E
l
:
§
ti
I