HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 16

JPEG (Deze pagina), 777.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

xt i
i <ï
I? j
§ 14 i
`
` heid bedierf, dan is dit gruwelijk erg. Maar wanneer ,,
t, er zijn, die -- en zoo zijn er, -­ zelf met bedrogen zijn, à
j die, misbruik makende van hun crediet, tegen hooge {
1 prijzen tondsen aan de beurs hebben gebracht, waarvan
f de geringe waarde hun bekend moet zijn geweest, omdat i
zij hun slechts weinig kosten , indien er Jan Jansens zijn, E"!
fi die leeningen hebben genomen voor 45 pCt. en ze hebben j
l uitgegeven voor 70 pCt., die op hun orediet de spaar-
" penningen hebben gevraagd van den ouderdom, het 1
l kapitaaltje van de weduwe en het kleine erfdeel van de
al weezen, die nu rijk zijn ten koste van dien ouderdom, {
ll van die weduwe en die weezen, dan is er geen woord 5
Q om uit te drukken hoe erg dat is, hoe immoreel,hoe _ Q
i laag zulke beursoperatien, - beursoperatiën ook in de
dubbele beteekenis, -- zijn!
Maar er is iets wat nog veel erger is. Dat is de kalme
onverschilligheid, waarmede dat alles wordt aangezien,
het lachend cynisme, waarmede partij getrokken wordt
voor hem die plotseling rijk geworden is, tegen den
ouderdom, de weduwe en de weezen; die zedelijke ver- T
stomptheid, die maakt dat Jan Jansen nog altijd een à
geacht man op de beurs is en niemand hem de trappen i
heeft aïgeworpen van dien geldtempe], noch den dag, toen E
- hij ’t bericht dat zijn coupon niet betaald werd >>niet A
olliciëel" durfde noemen, noch den dag, toen hij de
slaohtolters van zijn bankierschap en mac-int0sh’sgene­
i raalschap aanbood om voor hun rekening hunne belangen ’
i waar te nemen! There is something rotten. Iets trou­ j
, weloos, wreeds en onedels is er in de stelselmatige S
4+