HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 14

JPEG (Deze pagina), 751.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

& L
12
li zü al zoo dikwerf gedaan hadden , te blijven staan bij de ,
5 Florida­Texas, verbleekten de eigenaars dier vingers, °
sommigen vloekten en anderen waren sprakeloos van ,
schrik; op eens waren deze solide waarden 17 pCt. ge-
{ daald >>op het bericht dat de coupon niet betaald zoude
worden/’ Y J
Natuurlük sprak Jan Jansen de bankier dat voorbarig ,
E bericht tegen. Niet zoozeer om het bericht zelf, alswel
· om de voorliarig/zeicl van het bericht. En vooral drukte 1
ti Jan Jansen er op, dat het bericht met ofïiczïéel was. Niet
U officieel! dat klonk zoet in de ooren van een aantal 9
· aandeelhouders, die uit »niet ollicieel" verkozen te lezen:
l niet vvaar. Arme aandeelhouders; zij klemden zich aan ,
E een stroohalm, vvant de soliditeit der oude firma bleek
een verbazend dunne stroohalm. _
Jan Jansen, de bankier, heeft daarna nog eenmaal ·
geadverteerd om te vertellen, dat hij bereid vvas voor de
belangen der fondsenhouders te waken, mits natuurlijk
tegen depot der stukken en .... betaling. Wel zeker!
Jan Jansen heeft zich tot niets verbonden, en er is
geen wissel van de oude firma geprotesteerd.
Nu, dat doet er ook weinig toe! De zaak is, dat
Florida-Texas thans voor 337/8 genoteerd is, maar dat
die grootendeels fictieve noteering niet verhindert, dat j
· zij voor 3O°/0 niet te verkoopen zijn.
De zaak is , dat de bankier Jan Jansen een buitenplaats
heeft gekocht bij Velp en een prachtig span Hongaarsche
vossen rijdt.
De zaak is, dat een aantal huisvaders hun zuur ver-
4