HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 13

JPEG (Deze pagina), 708.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

l
` I
é i
’ l
; 11
Schotsche en een Ierschen naam, twee Mac’s en een
T O, die niemand ooit te voren gehoord had en waar-
schijnlijk nooit weer hooren zal, en daaronder stond de
eveneens ofticiëele vertaling, onderteekend door Jan
Jansen. De coupon verriel den eersten Mei, en reeds
17 April werd de betaling geannonceerd. De Florida-
lg 'Texas stonden 83 genoteerd. De huisvaders, die er hun
"i geld in hadden gestoken, begonnen in den huiselijken
kring geheimzinnige wenken te laten vallen omtrent
zomerreisjes en stonden zomerjaponnetjes toe aan hunne
schoone dochtertjes met een gemakkelükheid, waaraan
die lieve kinderen weinig gewoon waren. Kleine specu-
lanten begonnen zich voor groote ünanciers te houden
en kochten bij, in de vaste overtuiging, dat de Florida-
Texas even spoedig 120 zouden staan als de Illinois.
De groote speculanten deden als Jan Jansen met wat hij
voor eigen rekening van de leening had, en realiseerden. j
_ Spoedig overtroffen de realisatiën van de beurslieden `Q
de kooporders uit de provinciën. Toen daalde de koers, l
· maar bleef toch nog boven dien der uitgifte. De huis-
vaders deden hunne zomerreisjes, en de meisjes ver-
kreukelden hare zomertoiletjes op vroolijke buiten-
partijtjes. De zomer ging voorbij, ’t werd October en ·i
` dagelijks verwachtten de houders der drie millioen dollars- {
‘ leening de betaling van de coupon te zien aangekondigd.
^' Die aankondiging bleef buitengemeen lang weg, en de ~
Florida­Texas daalden tot 70 pCt. En eens, ’twas een
paar dagen voor 1 November, toen een aantal vingers
het beursbericht in de avond­editie volgden om, zooals