HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 11

JPEG (Deze pagina), 695.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

*’ i
4
9 S.
te
à keurigheid percentsgewijze verdeeld, de voedingslijnen
van den nieuwen spoorweg, waarvoor plan bestond om
eventueel concessie aan te vragen , in rekening gebracht,
alsof duizende wagens reeds langs de rails snorden, in
een woord het was een van de prachtigste spoorwegen,
_ die in het jaar 1872 aan de beurs zijn gebracht.
v Het Nederlandsche publiek was even goedgeloovig
_ als Jan Jansen. Of liever het publiek geloofde in de
soliditeit van de oude firma. Maar het hechtte aan solicle
nog een andere beteekenis, dan die welke uitsluitend
bestaat in het honoreeren van formeel aangegane ver-
bintenissen. Het geloofde aan een ouderwetsche zich j
veel verder uitstrekkende, moreele aansprakelijkheid en
redeneerde vrij kinderachtig aldus: als alles waar is,
wat het prospectus vermeldt, is de onderneming goed,
en de naam der oude firma staat ons borg voor de
juistheid dier gegevens. H
Zoo nam het publiek de drie millioen dollars groote
· leening der Florida-Texas junction­railway voor 7 33/,
pCt. met bijbetaling van rente tot ’l Mei, welke gezegde ri
leening Jan Jansen van den grooten generaal Mac-Intosh J
had genomen voor 45 pCt. En toen Jan Jansen zijn j
winst berekende, gevoelde hij, dat het zoet is bankier T
te zijn, en handig om het crediet eener oude firma te tg
exploiteeren , en hij achtte zich verplicht om allerroyaalst j
°" af te rekenen met den generaal. Alles inderdaad was
geen winst. De jonge bankier had vrij wat onkosten,
was verstandig genoeg geweest om zich te verbinden
de eerste coupon uit zijne winsten te zullen betalen - niet
O