HomeDie Besteuerung des Tabaks im deutschen ReichPagina 34

JPEG (Deze pagina), 645.35 KB

TIFF (Deze pagina), 4.83 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

7 . . V . .` V , 1 ._« 1.....1.1. A.,. t..,m...M..._,...,t..-ï;..;
,/
- 32 _
ï0ïe11pr0011eenten gegenüher nnb führen 511 bivergirenben
IC en. ~
GQ EEDUIUI1 eben auf baê richtige Qëerhültnië gmifchen
ben eingeïnen 301I= nnb C6te11erfütg.e11 an, um 3011 nnb
` Gtener gerechtertveife mögïichft auf ben @0nf11mente11 a0=
müïgen 511 fönnen.
gtlllï murben in ‘®e11tfchIan0 erh00en
I. an ïahafêgutï 1111 iïahre 1870:
für nnhearheitete ïahafëhïütter 2,481,536 ïhfr.
[ ,, ëïïauchtahaf 89,914 ,,
,, Gigarren 202,820 ,,
,, ëchnupftahaf 1,840 ,,
1 A gufammen 2,776,110 ïhlr. U
1 II. an ïahatêfteuer, %0ranfch1ag fur 1873 (101r mahlen
{ biefeê %111ClIl5il11)ï,, ba erft feitërftehung beë äïïeicheê
1 bie Euhaf3[100e11fte11ere1nnah111e für (ïóefammt=
Q " 0e11tfch1a110 hefannt geï00r0e11 lllïb ba 01e (ëinnahmen
{ in biefer 2]30f1t10n beä Häubgetê für 1873 niebriger aïê
, « 01e für 1872 in Qïnfchïag gebracht f1nb):_
gg 333,830 Ehfr.
’ ïaBaf£=301I 11110 =@te11er gnf. 3,109,940 ïhlr.
ïg 1 àäïêirb n11n_0er 111Iän01fche ïahafêhau afä 2I11§1gang§=
ä ]3l11ä1ïï€ït1g)UH¥1Cb?CH SD§f)ähe%e11eru1gg g%11§1111e11%" ·f0b1ft
1 . 100 a er en cgen 0 en ener 0n )r. ur en
§ pr. §Uê0rgen eineb Ergäifhuää auff)18 ïhlrä beg tigr.
EUë0r en 32% eë r0 11`tmert eê., .0. ie aa er te
{ b @re1äe, ïgnenn nicht ber"1nIünb1fchevïahaf§ha11 auf ben
nnttferen LIH0 heften %00en ernfthch gefahrbet 10er0en
f0II; ­­ fre1I11h DIG _0er0ü110eten §01I0ere1nQreg1er1111ge11
hatten 1868 auch herectä 1n 1hrer ·%€f1CllCï11HQ§>DDY1GQ€ ben
, (Zat; DD11 12 ïhlr. für ben Qpr. äèärgeäl geànühltê (Sine
abr1tat10ns3fte11er 0011 4-.0 N) r. "r en entner
ëigarren, fe naeh ber älnalitüt, mürbe, ben Cïentner 511 ·
achtta11fe110C5tücf gerechnet, auf baê ïanfenb 15 @5gr. 013
" 2*/2 ïhïr. Ynetragen; Efäfeifentahafe müren etma gnr haïhen
.1f
1 1