HomeDie Besteuerung des Tabaks im deutschen ReichPagina 3

JPEG (Deze pagina), 404.09 KB

TIFF (Deze pagina), 4.83 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

· Q www Y v W w wv á!vv__r'Tvwwv{”"”v*TF» wawv __ ,
»:_‘ { “ , {
, '",’‘ .
2%cftc11cr11ug im? ïulmfë
fäcutfdycu Sïcid). _
Y; %-*_
_ l_· äzfcrat _|
` im äluftrage ber Hïçreim Cëommiiiirm füx' Görunbbefüg uub Ianb=
·‘V.`~‘_·' xvirtbfcfyaftlicbc Céáemcrbc " aïê Górunblagc für berm äcratfyuugcu in ber
näcfyftm üêeicbêtagêïeïfiou erftattct »
4 ­mm
wilbelm ämvun mm ïüinnigsruhe,
l l u Hfiitglieb beê ïiäaicfyêtageê.
‘·A· Saperc aude, incïpe.
xy, - ·· - -~>~--<%è©­-<- _à­ ; ‘
Y . , " q
tg: ‘ Q £zip;ig, 1873. I
êëcïïug von Sëeinricf) ëcbmibt.
[II ,',,, V
’à. N ­
V HE
‘_ _ ` BE
Di
` /M