HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 735.11 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

I I
,Q,
é
I
K _ 7
I
A baren afstand aan den blik van Herschel vertoonde toen hij,
· gewapend met zijne reusachtige teleskopen, met eene ijzeren
volharding alle deelen dier ruimte onderzocht. De duizen­ j
­ den van sterren, welke het bloote oog kon zien, werden tot
` millioenen vermeerderd, die schijnbaar op de meest ordelooze A
N wijze verspreid waren; in het eene deel des hemels vertoon-
,, den zij zich in geringen getale, terwijl andere streken uit- '

I muntten door een verbazenden rijkdom. Tusschen al die
I sterren ontwaarde Herschel bij duizendtallen die vreemde _
I
( vormingen, waarvan men er vroeger enkele als nevelvlekken
I of sterrenhoopen had waargenomen. Voor het ongewapend I
Qu oog of met zwakke kijkers deden zij zich voor als flauwe ne-
ni velachtige wolkjes, door zijn machtige teleskoop daarentegen I
j openbaarde zich_eene menigte daarvan als uiterst dichte op-
j eenhoopingen van duizenden sterren. Of vele andere dier ne-
vels, bij welke van zoodanige ontbinding niets te bespeuren
’ was, ook uit sterren waren samengesteld, of wel dat men ‘
hier werkelijk te doen had met kolossale nevel- of damp- {
1nassa’s, bleef echter geheel onbeslist. I
j Niet minder dan door deze raadselachtige lichamen, werd
I I Herschel getroffen door de zonderlinge samenvoeging van
. twee, drie, soms meer sterren tot zoogenaamde dubbele of
Ji veelvoudige stelsels, wier aantal voor dat der nevelvlekken
1 en­ sterrenhoopen slechts weinig onderdeed. X/VäS die
geringe afstand, die schijnbare vereeniging van twee zon-
' nen niets dan een blooti toeval, of was er werkelijk
Q eene oorzaak aan te wijzen, waardoor zij zoo nauw vor-
I I
I I