HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 770.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

t l
l
‘T
I
heelt gekozen, volgt hij een weg, die of door anderen is
aangewezen of door hem zelven is gebaand; maar ook daar
is het noodig dat hij van tijd tot tijd stil staat en zich re-
· kenschap geeft van de reeds verkregen uitkomsten, en, ver-
toonen zich aan zijn oog meerdere wegen, dan moet hij I
beslissen, welke richting hij zal te volgen hebben om op de ‘
beste wijze het vele onbekende te ontsluieren, dat hem de l
wetenschap aanbiedt.
Geldt dit voor elk natuuronderzoeker, tegenwoordig zeker
wel in de eerste plaats voor hem, die door zijne waarne1nin­­
gen onze sterrenkundige kennis tracht uit te breiden. Gedu­
rende eeuwen heeft men bij het nasporen van de tallooze ` j
geheimen des sterrenhemels steeds in hoofdzaak ééne handel··
wijze gevolgd ; de hulpmiddelen, waarover men te beschik-
ken had, werden wel meer en meer volmaakt, doch het ·
waren steeds gelijksoortige grootheden, welke zij ons leerden +-5
. bepalen en op deze berustten alle verdere onderzoekingen. j i
Voor een vijftiental jaren is dit echter veranderd, dank zij {
de hulp der natuurkunde ontstond eene geheel nieuwe me- *
i thode van onderzoek, en de eerste uitkomsten, tot welke zij l
reeds in den aanvang geleid heeft, zijn van het grootste be-
lang. Eene goede keus tusschen die beide richtingen, welke ·
wij nu kunnen volgen, is dus hoog noodig, en deze kan al-
leen gebaseerd zijn op eene juiste kennis van de ontdek- ’ ’
kingen, tot welke zij reeds hebben geleid en op een helder ‘
inzicht in de vele leemten, welke in onze astronomische we- r
ten«<·liap nog zijn overgebleven. ‘
; 5