HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 789.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.48 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

I ë
l
. ·§
(
34.
2 vriendschap zal door mijn heengaan niet verbroken worden,
maar evenmin zal mijne belangstelling verminderen voor de
i Polyt. School die, waar het de ontwikkeling der wetenschap j
geldt, onder de eerste inrichtingen van ons vaderland mag j
· geteld worden.
Na dezen terugblik op. het verledene is het mij een voor- i_
recht tot U waarde Dr. Valentiner een woord te mogen
richten over de toekomst, die voor ons ligt. Die toekomst w
i lacht mij toe daar ik U als mijn eersten medearbeider mag _
begroeten. Een zelfde- schoon doel hebben wij beiden voor i
' oogen: onzen hooggeschatten vriend en leermeester na zijn
‘ dood te vereeren door in zijn geest voort te werken. Schenk
mij daarbij uwe hulp en vriendschap zooals ik U de mijne
bied, dan zeker zal onze arbeid niet vruchteloos zijn.
Ten slotte een kort woord tot U WelEd. Heeren Studen­
ten dezer Hoogeschoel, vooral tot diegenen, welke hier de ·i
wis- en natuurkundige wetenschappen beoefenen. · §
Tegenover U rust op mij eene zware verplichting, eene
verplichting der dankbaarheid voor alles wat ik als leerling
aan Kaiser verschuldigd ben. Kon ik U vergelden wat ik
hem te danken heb, dien hartelijken omgang, dien steun
jj en raad, die opwekking tot liefde voor waarheid en weten- W
schap, dan zouden zeker mijne stoutste wenschen bevredigd
zijn. Maar al ligt dat ideaal te ver verwijderd om het ooit
te bereiken, ik wil er naar streven. Niets zal mij meer
welkom zijn dan zooveel in mijn vermogen is uwe bezwaren ;
weg te nemen, U te helpen waar ik kan. In den betrek- i
'
L4Vil" H xx;;'£·_i_Agï‘_ï吝;ff=6'i¤·h~·­’ I-,-‘»­·-.. ~.·­­.­..-. . . ..-, _ M-. ’ ,­ ­=· ·­..,,.,,,,,i,, , ,,_,_A____________________k`____“____(, __________________._ _ _ c « _. i .7 A"-,