HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 754.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

_ . ea il
i steuning, uwe vriendschap niet weigeren , die ik zoozeer be-
hoef. Verscheidenen uwer gaven mij reeds vroeger bewijzen _ U.
jj ` van toegenegenheid, ontvangt daarvoor mijnen hartelijken
j dank en wilt ze mij verder niet onthouden. Dat verzoek om j”
vriendschap en ondersteuning richt ik vooral tot U,1nijne aan- l
staande medeleden der wis- en natuurkundige faculteit. Uwe U .
verdiensten waar het de verspreiding van wetenschap en waar- T
Q heid geldt zijn te zeer bekend, dan dat ik niet zou schro-
men naast U eene plaats in te nemen.
j Onder U heb ik het voorrecht enkele mijner leermeesters .
lj te mogen zien en onder deze begroet ik met vreugde U,
HoogGel. Rijke, die mij steeds bij mijne studie aan deze
hoogeschool uwe vriendschappelijke hulp hebt willen schen- _
jj ken. Laat het mij ook in het vervolg daaraan niet ont-
` breken, waar ik uw raad en uwe leiding bij het nauwe ver-
band tusschen natuur en sterrenkunde zoozeer behoef.

P i . Hooggeleenle Heeren Pwofesscrezz der Poëyäecázzéscáe »Sc/E00Z, r
ig waarvan ik het genoegen heb eenige hier aanwezig te zien. · U
l Ruim vijf jaren mocht ik het voorrecht genieten met U ‘
j te arbeiden aan de inrichting welke ons dierbaar is. Die I
tijd was mij in vele opzichten een gelukkige tijd, door de
hartelijke vriendschap, welke ik van U mocht ondervinden, Z
door de wetenschappelijke samenwerking , waarin ik mij steeds
~ mocht verheugen. Het zou 1nij te ver voeren, indien ik hier
‘ I wilde vermelden wat ik ieder uwer verschuldigd ben. Ont-
i vangt voor dit alles mijnen innigen dank. Ik weet het, onze V 5

, g M _. ..._ · A; ·.‘.‘, .... ifF.":;i ’‘... ïI­`ï`.lL.lï ‘‘ii 1 M ^ ‘ ‘ ‘’e‘c i ik