HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 770.03 KB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

is geweest. .l/loge het bij de uitkomst blijken dat mijne
i krachten niet te zeer te kort schoten.
j Edel Groot Achtbare Heeren; de laatste maanden nadat g `
ik het voorrecht had om door uwe tusschenkomst het bestuur
i der sterrenwacht te mogen aanvaarden, hebt gij bij zoo me-
i nige gelegenheid mij blijken uwer welwillendheid gegeven,

mij geholpen, waar ik uwe hulp inriep, dat ik behoefte ge-
i voel U ook daarvoor mijnen dank te betuigen , te meer daar
hier uit blijkt hoe zeer de sterrenkunde het voorrecht heeft
‘ zich in uwe bescherming te mogen verheugen; en hoe zou j
. het anders , waar door Uwen voorzitter de eerste krachtige stoot i§ _
Z werd gegeven tot de oprichting der sterrenwacht, die, ver-
kondigt zij luide Kaiser’s roem, niet minder getuigt van
den edelen wetenschappelijken zin van hem die den grond-
I slag daarvan gelegd heeft. Moge het hem en U allen nog
lang gegeven zijn te werken ten nutte van de Leidsche
;, Hoogeschool! ‘ Q
Hocggeleerde Heeren Professoren dezer Hoogesckool ge- lj
acáte amóágenocien.
Hoe verschillend de richtingen zijn , waarin Gij u beweegt,
het is Uw aller streven de wetenschap te verspreiden en aan
_ hare ontwikkeling te arbeiden. Aan de bereiking van dat-
zelfde doel hoop ik mijne krachten te wijden en vraag U
daartoe eene bescbeidene plaats in uw midden. Meer dan an- "
deren weet gij hoe moeilijk mijne taak is, waar ik door Kai- `
ser werd voorgegaan; gij zult mij dan hoop ik uwe onder-
. ä