HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 758.48 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

ti
1
ii

Q 31
gens welke hij natuurlijk het grootste deel van zijn leven heeft
gearbeid, is het moeilijk nu reeds te bepalen welke van bei-
j den in later tijd aan de Leidsche sterrenwacht zal moeten
gevolgd worden, maar dit is zeker dat de arbeid daar en elders ­_
dan alleen vruchten zal kunnen opleveren, als men steeds K
i Q Kaiser met zijne vurige liefde voor wetenschap en waarheid _i
i voor oogen houdt. .
u Ede! groot acáióare Heeren Owaioren dezer Hcogesc/loo!.
Ontvangt mijnen oprechten dank voor het vertrouwen dat ,
i gij in mij gesteld hebt door mij voor deze hoogst gewichtige i
betrekking aan Z. M. uden Koning voor te dragen. Moge
‘ het voor een ander bij eene gelegenheid als deze gepast zijn
te verklaren dat hij zich niet in staat acht geheel de plaats i
_ in tenemen van hem, dien hij vervangt, voor mij zou het i
vermetel zijn te meenen dat zulk eene verklaring nog noo-
· Q dig was. Kaiser staat te hoog dan dat van eene vervanging J
4 van hem door mij sprake kan zijn. Maar , waar hij ook mijne
_ benoeming heeft gewenscht in de ineening dat ik met liefde
voor de wetenschap in zijn geest zou trachten voort te wer- ·
ken, daar is het mij eene behoefte uit te spreken dat hij in
die meening zich niet bedrogen heeft. Met een eerbiedigen
‘ schroom en een diep gevoel van zwakheid aanvaard ik de ij
taak, die op mij rust, en wil ik trachten in de wetenschap-
pelijke beoefening van het vak , dat mij van jongs af het meest ,
heeft aangetrokken en mij door Kaisers omgang dierbaar is _
i i geworden , te toonen dat Uw en zijn vertrouwen niet misplaatst ­~