HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 785.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

i
i, 30 Q
voegsels te ontdoen, en door het hoog getimmerte van for-
K mules drong hij dadelijk door tot het eigenlijke wezen der
zaak; zijne mathematische theorieën van instrumenten on-
derscheiden zich van alle andere; nergens ontmoet men we-
tenschappelijke schijnvertooning, overal een streven naar de
grootste eenvoud en klaarheid.
Met die gaven en talenten, heeft Kaiser gewoekerd zoo- i
als weinigen; hij die met zijne verbazende vlugheid meer deed i
` dan een ander in het dubbel van den tijd, arbeidde van den J
vroegen morgen tot laat in den nacht. Nauwelijks hersteld van
eene hevige ziekte, volbracht hij zijne laatste waarnemingen , ii
· welke hem wederom deden instorten, en bijna stervende
legde hij eenige weken voor zijn dood de laatste hand aan ‘
het derde deel zijner annalen , in den volsten zin des woords
‘ met zijne sterrenwacht monumentum aere perennius.
Die enkele trekken uit het beeld van Kaiser als weten-
schappelijk astronoom zijn zeker geenszins voldoende om hem · ,ï
in zijne volle waarde te leeren kennen, daartoe gevoel ik .
mij niet in staat, maar allicht hebt gij G. H. er«uit kun-
. nen afleiden, wat thans van de sterrenkundigen moet ge-
l eischt worden, zoowel van hen, die zich met waarnemin­
gen volgens de oudere methode bezig houden, als van die,
Z welke de sterrenkunde door het physische onderzoek trachten ‘
‘ te bevorderen.
‘ Bij de waarde zoowel van deze nieuwe richting, welke
4 door Kaiser, getuige de vele insturnenten op de sterren-
wacht, zoo geheel werd erkend, als ook van de oudere, vol- i
1
l .