HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 826.03 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

In deze onderzoekingen werd Kaiser ten krachtigste bijgestaan
<f· door eene genialiteit in het bedenken van handelwijzen om langs
i den eenvoudigsten en besten weg zijn doel te bereiken , die men E
P zelf bij een Bessel en Struve te vergeefs zoekt. Luide ge- H
tuigden hiervan de beide vertrekjes, die vroeger boven de ii
daken van dit Akademiegebouw tot observatorium dienden, .
j maar nog veel krachtiger openbaart zij zich in de tegenwoor-
1 dige sterrenwacht. Hij, welke die stichting van Kaiser met l
aandacht heeft nagegaan, heeft zich kunnen overtuigen hoe
p alles, wat door hem of volgens zijne inzichten is aangebracht, _
1 op de meest doeltreffende wijze is ingericht, en hoe gelukkig ’
gj daarbij dikwijls de meest tegenstrijdige belangen zijn veree­ e
I nigd. Hier heeft men licht zonder warmte, ginds eene groote _
mate van beweeglijkheid gepaard met volmaakte vastheid,
terwijl wederom elders een toestel geborgen wordt in eene H
ruimte van veel geringer afmetingen. Alle moeilijkheden, die i
' · _ zich en bij den bouw en later zoo ruimschoots voordeden, '
i werden door Kaiser opgelost, en in den regel op de geluk- i H
kigste wijze. Het behoeft niet te verwonderen dat onder al
zulk een bestuurder de Sterrenwacht te Leiden eene der best »
ingerichte van Europa werd. L ,
j Diezelfde critische geest en practische zin, welke wij in
ii Kaiser bewonderen waar wij hem in zijne hoofdwerkzaamheid ii
als practisch astronoom gadeslaan, spreidde hij niet minder
ten toon, waar hij zich met wiskundige bespiegelingen bezig
hield. De lastigste mathematische vraagstukken wist hij met 2
i` eene verwonderlijke scherpzinnigheid van alle onnoodige bij-