HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 830.11 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

N E
7
28
Die waarheidszin gepaard met het scherp oordeel, dat in
wetenschappelijke zaken Kaiser eigen was, vormde bij hem
den fijnen critisehen blik, welke eene zijner hoofdverdien­ V
sten als sterrenkundige uitmaakte. Waar hij door haar ge- E
leid somtijds een afkeurend oordeel over het werk evan ande-
ren moest uitspreken ,§;was het echter niet de min edele lust
i tot het maken van aanmerkingen , welke hem beheerschte , neen
zijne critiek was altijd waardig, bedoelde alleen de bevordering i
[ der wetenschap, en wel verre van eene verwijdering te weeg
te brengen, was zij dikwijls de oorzaak van een hartelijken ia
vriendschapsband zooals tusschen Kaiser en Struve, die eerst i
‘g door den dood werd verbroken. ;.
i Niemand was meer voortdurend aan die critiek blootge­ ii
steld dan Kaiser zelf. De resultaten van een onderzoek dat
" gebaseerd was op waarnemingen, die ieder op zich zelve zeer
nauwkeurig schenen, mochten door andere sterrenkundigen
. als bijna volkomen zeker worden medegedeeld, voor Kaiser ' a· _
waren het slechts eerste benaderingen tot de waarheid. Langs ‘
twee, drie, soms meer wegen onder de meest verschillende
Ki omstandigheden moest dat onderzoek worden herhaald, en
i eerst wanneer dan zijne uitkomsten overeenstemden durfde
hij er eenig vertrouwen aan te hechten. Men kan begrijpen W)
£· hoezeer hij hierdoor de bezwaren vergrootte, en vooral hoe hij K
i zich voortdurend geestcskwellingen veroorzaakte, die hij zoo
gemakkelijk had kunnen ontgaan. Maar aan den anderen kant
nl begrijpt men ook welk eene zekerheid hierdoor gegeven werd
·
aan wat Kaiser als de slotsom zijner onderzoekingen mcdedeelde. `