HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 769.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.49 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

27
jj De doorgaande karaktertrek , die bij Kaiser alles beheerschte ,
*·e waaraan hij alles ondergeschikt maakte, was zijne liefde, zijne _ v
hartstochtelijke vereering van de sterrenkunde. Voor hem
ij was er geen grooter geluk dan wanneer hij de voldoening
mocht siriaken iets te harer bevordering te hebben bijgedra­ in
gen, geen grievender leed, geen grooter hartzeer dan als hij j.
_ zag dat men haar miskende, of dat zijne pogingen verijdeld E
werden. Men moest hem zien hoe hij terug keerde nadat j
hij dikwijls ter nauwernood hersteld gedurende uren achter-
j een in de koude nachtlucht zijne metingen had volbracht, _ _
hoe hij geheel afgemat naar het lichaam en aan de hevigste `
F aandoeningen ten prooi zich naar zijn studeervertrek begaf, i
om de overtuiging te verkrijgen dat geen offer hem te groot
V was, waar het de belangen der sterrenkunde betrof. En
met die opoffering bereikte hij een schoon doel; Kaiser’s I
ii ' onderzoekingen overtreffen die van bijna alle sterrenkundi­ . W
, gen in juistheid, en al was het hem door de gebreken, die i
· jl men bij geen wetenschappelijk onderzoek ontgaan kan, onmo­ K
gelijk de waarheid geheel te bereiken , niemand naderde haar
V zoozeer als hij. A
Voor hem zonder waarheid geen wetenschap! L j
Zeker het kostte hem veel enkele malen te moeten erken- `
` · bij nen dat hij in zijne wetenschappelijke nasporingen niet ge-
slaagd was, maar, zijne geschriften getuigen het, volmondig
erkende hij, waar zulks noodig was, de gebreken, die zijnen
A arbeid aankleefden , en legde hij ze bloot waar anderen ze zou- j
den bewimpeld of verborgen hebben.