HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 809.69 KB

TIFF (Deze pagina), 8.49 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

..~«s§ 2 ii i K d ii
l ‘ï« ‘
X
26
` behoefte der sterrenkunde en door de wijze, waarop hij aan
de vervulling daarvan heeft gearbeid. *
Die man, die ons ten gids moet zijn is: Kaiser.
Met welk een diepen weemoed en innige vereering en .,·
dankbaarheid roep ik hier in dit uur u het beeld voor den
geest van hem, die zoovele jaren in dezen kring schitterde.
Zijn meesterschap over de taal zou ik behoeven om hem zijner _
» waardig te gedenken, hem te schetsen, die in zoo menig
l opzicht ongeëvenaard staat in de rij dier groote mannen,
· h waarop wij trotsch mogen zijn. Ieder, die ook maar enkele j
i zijner geschriften kent, slechts eenige malen het voorrecht
had hem te hooren, weet beter dan het mij mogelijk is hier F
uit te drukken, op welk eene wijze hij de sterrenkunde, die
bij zijn optreden veracht en vergeten was, wist op te heffen
¤ . en toegang te verleenen tot ieder, die prijs stelt op ware be-
schaving; hij ook weet hoe Kaiser op zijne lessen met eene ’
genialiteit, welke zijne hoorders aan zijne lippen boeide, de ,
moeilijkste vraagstukken met eene niet te overtreffen klaar- · gl
heid uiteen zette, en elke quaestie hoe eenvoudig of inge-
wikkeld met een nieuw licht bestraalde. K
I Maar hoe hoog Kaiser stond , waar hij in grooter of klei-
ner kring in gesprek en geschrift zijne wetenschap ontvouwcle,
_, ` hij stond, zoo het kon, nog hooger, waar hij door waarne­ ` · in
mingen en onderzoekingen aan de ontwikkeling der weten-
schap zelve arbeidde. Op dit gebied stelde ik hem zoo
‘ even ten voorbeeld voor alle sterrenkundigen , het zij mij ver- A
gund op enkele sterk sprekende lijnen in dat beeld te wijzen.