HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 712.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

Li 25
j gold, en vooral zoo men alleen lette op de wijze , waarop aan veel
tt observatoria gewerkt wordt. Gelukkig zijn er echter belang-
rijke grootheden o. a. de eigen beweging der sterren, die ,
4 zij het ook eerst na een vrij lang tijdsverloop, toch met vol-
doende zekerheid kunnen bepaald worden, en geeft in de
tweede plaats de wijze, waarop vele sterrenkundigen
hunne taak vervullen, niet aan hoe zij vervuld kan en moet
worden.
f De fouten, toch die men begaat, zijn niet geheel onver-
j mijdelijk; voor een deel hebben zij hun oorsprong in om-
standigheden buiten het instrument en den waarnemer, en
gt de bepaling van hun invloed ligt niet in ons bereik; voor
het grootste deel zijn zij daarentegen te zoeken in de bewe-
jj ging en de vervorming der werktuigen en in de eigenaardig-
heden van hem, die ze gebruikt, en het is juist in de ophef-
fil ting van deze fouten dat zich de kunst van den waarnemer
’ _ moet toonen.
V De eisch , welke hiermede aan de practische astronomen wordt
_ gesteld is zeker niet de geringste van de vele, waaraan hij
l moet beantwoorden, doch helaas, verreweg de meeste vol-
doen er op eene gebrekkige wijze aan, zooals hunne onder-
j zoekingen ten duidelijkste verraden. Slechts eenigen zijn er, A
i die ernstiger hunne roeping opvattende, aan de vervulling
daarvan al hunne krachten wijden, en wil men waarlijk der
wetenschap nuttig zijn, dan kieze men zich hem ten voor-
beeld, welke te midden van die weinigen eene eerste plaats
i bekleedt door zijne volkomen juist inzicht in de tegenwoordige