HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 793.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

e te - · -~ ··­·· ~·~­ v ­ .~ ­ v
j ei
24 Qi
wat zij omvat. Verschillende wegen staan daartoe open, E
. . l
maar zeker zou men nimmer het geheele gebied leeren over- <’
zien `zoo men slechts langs een weg voortging, ook al be-
loofde deze ruimer en schooner uitzichten dan eenige andere; 3
veeleer is het wenschelijk dat zich de meeste der onder-
zoekers in die richting begeven, waar, bij overigens gelijke
omstandigheden, de moeilijkheden en de mogelijkheid van
j misvatting het grootste zijn.
Bij de nauwkeurige plaatsbepaling der sterren zijn zeker
'
. de bezwaren zeer groot terwijl het veld van onderzoek uitge- lr
· breid is; in dit opzicht kunnen we ons dus verheugen dat,
wellicht minder tengevolge van de erkenning der bestaande
behoeften, dan wel door de kracht der gewoonte, het meeren­
deel der sterrenwachten gewijd blijft aan de uitbreiding der
wetenschap volgens de oudere waarnemingsmethode. Doch
bovendien is het noodig dat het aantal der observatoria, be- fi
paald voor het physisch onderzoek der hemellichamen be- ’ _
stemd, vermeerderd wordt, en vooral dat daar strenger en V
nauwkeuriger gearbeid wordt dan tot nu toe is geschied. j
[
· Is deze meening omtrent de wensohelijkheid van het be-
houd der oudere sterrenvvachten echter niet in tegenspraak met
" hetgeen ik zoo straks zeide, dat namelijk de fouten der me- j
" tingen allicht eenige malen grooter zijn dan de te bepalen u
grootheden zelve, iets wat alle onderzoek bij den tegenwoor­
digen stand der waarnemingskunst tot eene hersenschim zou
maken? Zeker had men recht mij van inconsequentie te be-

schuldigen indien deze laatste uitspraak voor alle waarnemingen