HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 780.81 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

L
23
l
j de oudere handelwijze. Doch hoeveel ook ten voordeele
*9 hiervan te zeggen valt, men zou zoo doende naar mijne
meening niet juist handelenr Even als eene pas ontdekte ‘
mijn hem, die haar ontgint, wel in de eerste jaren te-
l gen opoffering van slechts geringe moeite een rijken oogst .
j schenkt, doch later als de kosten van bearbeiding in de diepere i
,, lagen toenemen, slechts ertsen oplevert die arm zijn aan
j edel metaal, zoo zal ook eene nieuwe methode van onder-
. zoek in den eersten tijd zonder bovenmatige inspanning be-
j langrijke resultaten opleveren; doch zijn deze eenmaal gewon-
nen , dan wordt het vrij wat bezwaarlijker deze uitkomsten met
nieuwe te verrijken. Naar het mij voorkomt is zulks geheel het
geval met de spectraalanalyse bij het onderzoek van de hoogere
l deelen des hemels; verwachtte men van haar in het eerstvol-
j gend tiental jaren ontdekkingen even talrijk als die, welke
zij nu reeds heeft opgeleverd, dan zou men zich in de uit-
- komst zeer bedrogen vinden. Veel grooter volkomenheid van
' instrumenten en van waarnemingskunst, en veel meer
tijd zullen daartoe noodig zijn, en hoogst waarschijnlijk
zal dat, wat men later vindt toch in belangrijkheid achter-
j staan bij hetgeen reeds gevonden was.
j Mag deze redeneering ons reeds doen aarzelen om de inrichting
van het meerendeel der sterrenwachten te wijzigen , de volgende
j beschouwingen versterken ons in dien twijfel. In de wetenschap
K is het niet voornamelijk te doen om in een korten tijd belang-
° rijke uitkomsten te verkrijgen, in de eerste plaats moet men
l ' er naar streven de waarheid te leeren kennen omtrent alles
a x