HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 795.88 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

l
•(•·
l
zijn, den moet de snelheid der beweging verbazend groot i
zijn, de beweging van de aarde met betrekking tot de ster-
ren is daartoe zelfs veel te langzaam; wapent men echter
het oog met zeer nauwkeurige werktuigen dan zal, zoo deze j,
slechts gevoelig genoeg zijn, ook de kleinste wijziging zich
kunnen openbaren. Huggins, aan wien in dit opzicht
de sterrekunde zoo veel verplicht is, heeft, van de mede- j
` gedeelde beginsels uitgaande, getracht de beweging van
de sterren met betrekking tot de aarde te bepalen, en is i .
er werkelijk in geslaagd om met zeer groote waarschijnlijkheid j
bij eenige sterren eene nadering tot of verwijdering van onze
aarde aan te toonen, geheel in overeenstemming met de
vroeger gevonden beweging van het zonnestelsel in de ruimte.
Deze verplaatsingen, welke door de spectraalanalyse zijn
gemeten, hebben geen invloed op de richting, waarin wij
de hemellichten zien, terwijl omgekeerd de bewegingen, ”"
waardoor de richting het meest gewijzigd wordt, de samen- »
stelling van het licht onveranderd laten. Wil men beide be-
wegingen leeren kennen, dan moet zoowel de oudere als de
nieuwere waarnemingsmethode worden te hulp geroepen, en
zoo deze elkander aanvullen kunnen wij van die samenwer-
king de schoonste vruchten verwachten.
Heb ik mijn doel eenigermate bereikt, dan hebt gij G. H. in i
het algemeen een overzicht verkregen van de bouwstoffen , waar-
uit onze kennis van de hoogere deelen des hemels moet worden
samengesteld, en van de wijze, waarop deze zijn bijeenge­
bracht. Het zij verre van mij die aanwinsten voor de weten- j
S