HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 747.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

nl
t
Q 19
i derzoekers is voorgesteld, als de grondstof beschouwen, waar-
; uit de zonne- en sterrenstelsels worden opgebouwd? Zeker
kan men eene menigte van lichamen aan den hemel aan-
jj wijzen, welke in het algemeen het karakter van overgangs-
vormen tusschen de groote onregelmatige nevelvlekken
i en de sterren vertoonen, en zoo een schijnbaar vasten
n grond aan deze onderstelling geven. Maar laten wij
eerlijk zijn; tegenover één verschijnsel dat wij als eene
bevestiging van deze theorie kunnen aanvoeren, staan
honderd andere welke er niet in passen, en gedachtig
aan een gezegde van Zöllner dat de verbeelding, zoodra zij
l niet wordt in bedwang gehouden door de rede, een der
` meest verwoestende werktuigen is in de handen van een
_ natuuronderzoeker, erkennen wij voor het tegenwoordige
onze volslagen onkunde aangaande de rol, welke die nevel-
massa’s vervullen, doch begroeten wij de ontdekking van
, j hare natuur als een der eerste stappen op den weg, die
j tot de juiste kennis daarvan moet voeren.
j Bij al de medegedeelde toepassingen der spectraalanalyse
j ging men uit van het beginsel dat de samenstelling van het
' licht bepaald wordt door de natuur van het lichaam, waar-
door het wordt uitgezonden, en door de doorschijnende stof-
*” fen, welke het op zijn weg tot ons oog ontmoet. Er is
echter nog eene andere oorzaak, welke die samenstelling
kan wijzigen, namelijk eene beweging, die de lichtbron ­
tot den waarnemer doet naderen of van hem verwijdert,
j zal die verandering van kleur voor het bloote oog zichtbaar
u
l
l