HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 775.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

17
nieuwere methode werd voor ruim een zestal jaren geleverd,
i toen zij te hulp werd geroepen om eene verklaring te geven
t van het plotseling verschijnen eener zoogenaamd nieuwe ster,
welke gedurende eenige dagen met grooten glans aan den
hemel schitterde doch spoedig daarop zoozeer verzwakte, dat ‘
j zij nog slechts als een uiterst zwak lichtpuntje door de ver-
mogendste kijkers zichtbaar was. Ook hier heeft de spectraal-
analyse den geheimzinnigen sluier opgeheven. De ontleding
van de stralen, welke de . nieuwe ster bij hare grootste
helderheid tot ons zond, deed oogenblikkelijk zien dat
j zij uit twee verschillende lichtbronnen voortkwamen , de
°‘ eene in hoofdzaak van dezelfde natuur als onze zon
‘ en de overige sterren, de andere bestaande uit eene
gloeiende zeer sterk lichtende gasinassa, waarvan waterstof
_` het hoofdbestanddeel vormde. Na verloop van eenige dagen
i verminderde het licht der gloeiende gassen totdat het eindelijk
i ii geheel onzichtbaar werd. Deze waargenomen feiten leiden
‘ Q tot de bijna volkomen zekere hypothese dat zich op die ster i
ten gevolge van inwendige werkingen verbazende massa’s
; waterstof en andere gassen ontwikkeld hadden, welke. bij
i hunne vereeniging met elkander of met de andere daar aan-
wezige stoffen verbrandden en zoo het hemellichaam in de
U geweldigste vlammen hulden; eene zeer aanzienlijke verhoo-
ging van de temperatuur en van de lichtontwikkeling aan
ik de oppervlakte was daarvan het gevolg. Zoodra echter al de
aanwezige gassen verbrand waren daalden de warmtegraad
1 en de helderheid der ster tot hun vorig bedrag, en evenals
2
r l