HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 805.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

I
16
plaats, die zij als zoodanig innam, nog klein, maar met
jeugdige krachten heeft zij die vergroot, en zich al meer ,
en meer haren stand naast hare oudere zuster waardig
gemaakt. J
Eene van de eerste zaken, welke zij ons leerde kennen was
de natuur en samenstelling der heldere vaste sterren. Het
kleurenspectrum van die lichamen verried oogenblikkelijk dat
zij in de hoogste witgloeihitte verkeerden en daarbij omge- Z
ven waren door eene meer of min dikke damplaag gevormd
uit de stoffen, welke bij die hooge temperatuur aan de
oppervlakte der ster vervluchtigden. Het oorspronkelijk witte
licht, dat de kern uitzendt, wordt slechts gedeeltelijk door { il
· dien dampkring doorgelaten en uit den aard der geabs0r­ I
beerde stralen, welke de spectraalanalyse ons doet kennen, 4
besluit men dadelijk tot de stoffen, welke in dien damp-
kring en dus ook hoogstwaarschijnlijk in de ster zelve voor- n
komen. Met volkomen zekerheid heeft men op deze wijze
in die zoo ontzaglijk ver verwijderde zonnen verscheidene J D. M
stoffen kunnen aantoonen, die wij ook hier op aarde in i·
groote hoeveelheid aantreffen en die ook in onze zon voor- »
handen zijn. Dit resultaat is van het grootste gewicht.
Vroegere ontdekkingen leiden er ons toe overal dezelfde
kracht te erkennen, die de stof beheerscht, de spectraal­
analyse leert ons dat die stof overal op gelijke wijze is i
samengesteld; beide verkondigen zij op de treifendste wijze 4
de eenheid in al het geschapene.
Een niet minder scliittcrend bewijs van het vermogen der