HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 701.13 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

l
7
i
14.
digheid in een vrij scherp contrast. lu andere wetenschap- j
pen worden allerlei methoden aangewend , allerlei grootheden
gemeten om de natuurwetten te ontdekken; in de sterren-
* kunde werd daartoe alleen de richting bepaald, waarin het
licht der sterren tot ons kwam. Deze waarnemingen, zoo 2
nauwkeurig mogelijk volbracht en op verschillende tijdstippen 1
herhaald , vormden de eenige gegevens , waaruit met behulp
der wiskunde al de medegedeelde belangrijke gevolgtrekkin­
gen werden afgeleid , en tot voor weinig jaren stond de over- Q
· tuiging vast dat de verdere volmaking der sterrenkunde ook *
alleen van hen was te verwachten. Hoogst belangrijke ont- Z
dekkingen op het gebied der natuurkunde hebben hierin i
, T
echter verandering gebracht.
Reeds in de vroegere tijden heeft deze wetenschap de ster-
renkunde krachtig ter zijde gestaan, zeker wel in de voor- l
naamste plaats toen zij, doo1· het oog van den waarnemer met
den verrekijker te wapenen, de nauwkeurigheid zijner me- j
tingen verhonderdvoudigde en hem duizende nieuwe werel­ J {
den deed ontdekken. Nog krachtiger openbaarde zich echter ij
die invloed toen voor een 13 tal jaren door de ontdekkingen
aangaande het verband tusschen den aard van het licht en
de lichtbron aan de sterrenkundigen een nieuwe weg van pi
onderzoek werd gewezen , waarop de eerste schreden reeds
de belangrijkste aanwinsten voor de wetenschap ten gevolge
hadden. i
Deze ontdekkingen zijn wij verschuldigd aan Bunsen en
liirclihoif, die deels uit hun eigen onderzoekingen deels uit ï
l
l