HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 753.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

l
J)
_ 1:ä
j aangaande de afmetingen der vaste sterren. Brengt men de
,, berekende afstanden namelijk in verband met de bewegings-
wettcn der dubbelsterren, dan stellen zij ons tot eene be-
‘ i paling van de massa’s van enkele dier hemellichten in staat,
j en hieruit blijkt dat, hoezeer deze onderling vrij groote ver-
schillen aanbieden, zij toch ongeveer gelijk zijn aan de massa
J van onze zon. De reeds veel vroeger geuite meening dat
O
al de vaste sterren lichamen zijn, welke wij met onze zon
kunnen vergelijken, wordt er dus geheel door bevestigd.
j Met deze metingen wordt de rij der onderzoekingen ge-
j sloten , welke tot voor een vijftiental jaren den grondslag
5 vormden van onze kennis der hoogere deelen des hemels.
GT Wel waren er nog bij de sterren belangrijke veranderingen
in kleur en lichtsterkte waargenomen, die weder heenwezen i
j op mogelijke bewegingen in het hemelruim, tot zekere ge-
T volgtrekkingen hadden zij echter niet geleid, en eerst later
l zal het mogelijk zijn uit dit tal van gegevens eene algemeene `
' i wet af te leiden, welke ons een nieuw raadsel zal ontsluieren. u
Voorloopig verkeeren wij omtrent de oorzaak dezer veranderin-
A gen, even als omtrent zoo menig verschijnsel dat de sterrenhemel
-l _ ons aanbiedt, in het duister , doch stellen wij daartegenover de
A belangrijke uitkomsten, waarmede onze kennis der hoogere
J hcmelstreken in een betrekkelijk korten tijd is verrijkt ge-
‘ worden, dan mogen wij op deze laatsten met eenige vol-
doening wijzen. t
. Met den rijkdom en de veelsoortigheid der resultaten staat
T echter de wijze, waarop zij verkregen zijn door hare eenvou-
l
,/'