HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 45

JPEG (Deze pagina), 774.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

'
43
j Geleerde Hoogewerii`! Nooit zal ik, vóór weinige dagen ·
I nog Uw ambtgenoot aan de Hoogere Burgerschool te Rot-
`, ` terdam, de vele vriendschap vergeten, 1nij door U bewezen.
J de aangename uren, die wij samen hebben doorgebracht.
` Breng, in de schoone, mij onvergetelijke Maasstad terug-
gekeerd, mijne groete aan vrienden en bekenden! Mogen
g wij elkander recht dikwijls op onzen verderen levensweg
ij ontmoeten !
f Welllldele Heeren, Studenten! Met groote ingenomenheid
. aanvaard ik mijne taak, overtuigd, dat lust tot vrije en
. · zelfstandige studie de drijfveer is, die U aan deze Hooge-
A school doet werkzaam zijn. Mijn leven zal ik voortaan aan
Uwe belangen wijden.
i Dit geldt inzonderheid U, M. H., die de natuur- en ge-
neeskundige studiën tot de Uwe hebt gekozen. Bij het be-
. oefenen der wetenschap zult Gij dikwijls op groote moeielijk-
heden stuiten. Gij zult U daardoor niet laten afschrikken!
_ Zij zullen U integendeel een prikkel zijn, om telkens met
grooteren ijver op het eenmaal ingeslagen pad voorttegaan.
! Ik beloof U nimmer moede te zullen worden, waar het
j j geldt U bij Uwe studiën de behulpzame hand te reiken. Wel
{ is waar kom ik niet tot U met de ervaring van een hoo-
T geren leeftijd - daartoe verschillen onze jaren veel te wei-
nig - maar toch bezield met grooten ijver en vurige liefde
i voor wetenschap. Daardoor zal mij - naar ik hoop - Uw
! vriendschappelijke medewerking ten deel vallen, die de eer-
ste voorwaarde is, zal mijn werken in Uw midden met den
. gewenschten uitslag bekroond worden. Te samen willen
wij ons wijden aan het onderzoek der schoone natuur, te
j samen werken voor het welzijn onzer dierbare Alma Mater!
z
1:
,’ aeili "`
...i_ ....~-*· " `