HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 44

JPEG (Deze pagina), 886.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

{ ; Z r P »
* Q
t ¥
¤ I
ä 42
natie lig·t opgesloten, in U een niet minder voortreffelijk j
Inspecteur vinden dan het hooger onderwijs in U heeft ge- xt
had een degelijk Hoogleeraar! g
Zeer Geliefde Vader! Geene woorden zijn in staat, om t
IQ ‘f de gevoelens van ware hoogachting, warme dankbaarheid, 4
innige liefde nittedrukken, die mij bezielen, nu ik van i
deze plaats U mag begroeten. Gij hebt achter U een le- !
[gt! ven, waarin Gij meer dan één dienst aan de wetenschap en
l aan de maatschappij hebt bewezen, waarin Gij voor Uw .
v geheele omgeving een voorbeeld zijt geweest van groote r
tw arbeidzaamheid, van eerlijkheid des harten. Voor mij waart ' `
Gij daarenboven de trouwe, zorgdragende Vader, wien het "
nimmer te veel was, waar het gold de belangen van zijn
ti kind te bevorderen. Uw voorbeeld zal ik voor oogen hou- ï
j § den, ook in den nieuwen werkkring, die zich op dezen dag
voor mij ontsluit. ‘
U Waarde Broeder! Na een drietal jaren in Groningen
E teruggekeerd, zal ik als in vroegeren en lateren tijd, da- ·
" gelijks met U omgaan. Behoef ik U wel te zeggen, dat j
ik dit op hoogen prijs stel? Neen, immers Gij weet, dat à
fl ik overtuigd ben in U een ouderen Broeder te bezitten, t E
g die mij altijd ten goede raadt en door l wiens vriend- Q
sohappelijken omgang ik in meer dan één opzicht zal kun- {
ly nen leeren. Moge het U geg·even worden al meer en meer
' vruchten te plukken in de betrekking, die Gij met zooveel
i ijver waarneemt en waarin Gij zoozeer zijt gewaardeerd! i
Beste Vader, Trouwe Broeder! Blijft voor mij, wat Gij j
I altijd voor mij geweest zijt!
, Tot U een woord van dank, geachte Vrienden! die mij
G op zoo hartelijke wijze hebt geluk gewenscht met de onder- Q;
~ scheiding mij te beurt gevallen en 1nij thans Uwe belang~
I stelling hebt getoond door mijne inwijdingsrede met Uwe ;‘
tegenwoordigheid te vereeren.
l In ’t büzonder breng ik dien aan U, WelEdele Zeer
lj .
bg j'
·’ i