HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 43

JPEG (Deze pagina), 863.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

F . I ‘ { r
2"
41.
! zijn, die Gij tot de Uwe hebt gekozen, toch vindt Gij hierin
Uw punt van vereeniging, dat het U allen bij Uwe studiën
E er om te doen is naar de waarheid te zoeken. Bij het
è waarnemen der natuur zal ook ik trachten daarnaar te
` . streven. Met deze verzekering begroet ik U als mijne
X ‘ ambtgenooten. Ik doe het niet zonder schroom. Immers,
jj wanneer ik Uwe rijen overzie, valt mijn oog op mannen,
H die mij niet alleen in leeftijd, maar bovenal in wetenschap
i en ervaring verre overtreffen. Met alle bescheidenheid neem
i ik plaats in Uw midden, overtuigd, dat slechts liefde voor
wetenschap en onderwijs mij toegang hebben verleend tot
,_ Uwen kring. Vergunt mij, den jeugdigen ambtgenoot, dat
i. ik mij dringend aanbeveel in Uwe welwillendheid!
Dit verzoek richt ik inzonderheid tot U, Hoogleeraren
der wis- en natuurkundige faculteit! Meer dan éénmaal
r zal ik Uwe voorlichting behoeven. Wilt mij met raad 'en
·, daad bijstaan in de vervulling der moeielijke taak, die
voortaan op mijne schouders rust. _
{ Hoe gaarne had ik hier mijne beide hooggeachte voor-
gangers en leermeesters gezien!
Gij allen herinnert U den vvaardigen Claas Mulder, nog
vóór weinige jaren een sieraad van deze Hoogeschool, al
te spoedig door den dood aan zijne geachte familie, talrijke
» vrienden en dankbare leerlingen ontrukt! Met heel mijn hart
' i breng ik hulde aan de nagedachtenis van dien vaderlijken
· Vriend , die mijne eerste schreden op het pad der dierkundige
wetenschap heeft geleid.
' Ambtsbezigheden verhinderen U hier tegenwoordig te zijn,
i Hoog Geleerde Salverda! In U erken ik vol dankbaarheid
den leidsman, niet alleen in mijne dierkundige studiën,
maar ook in den tak van onderwijs, waarin Gij eenmaal
met zooveel roem aan onze polytechnische school zijt werk- _
zaam geweest. In U hoop ik altijd te behouden een uit-
stekenden leermeester, een trouwen vriend! Moge het lager
. onderwijs, waarin voor een groot gedeelte de toekomst eener