HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 42

JPEG (Deze pagina), 919.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

Q; gx ~ V ‘ . .·.', .. `.ïf ïï ""'' ""‘":<·r:·.=r-#­:v;~_ _
S t !
i
.,., t z
40
Heeren, Curatoren van deze Hoogeschool! Levendig gevoel
gi, ik het, dat ik U nimmer genoeg zal kunnen danken voor _
het groote bewijs van vertrouwen mij en mijner werkzaam- l
heid geschonken, nu ik door Z. M. onzen geëerbiedigden
`Q E Koning, op Uw vereerende voordracht, ben geroepen tot
de hooge betrekking, die ik heden aanvaard. Niettegen- X `
_' staande mijn jeugdigen leeftijd hebt Gij, overtuigd van U 2;.,,
mijne liefde voor de wetenschap, mij den leerstoel der dier-
V, kunde aan Uwe Hoogeschool waardig gekeurd. Het is mij
) eene behoefte U thans openlijk de verzekering te geven, E
dat ik, met al wat in mij is, zal streven Uwe verwachting
niet te beschamen. Door grooten ijver zal ik trachten te
ik vergoeden, wat mij - en ik gevoel op dit oogenblik meer {
dan ooit, hoeveel het is - nog aan ervaring ontbreekt.
! j Daardoor hoop ik nuttig werkzaam te zijn in de heerlijke
· natuurwetenschap, die ik van kindsbeen af heb lief gehad t
i, en iets te kunnen bijbrengen tot den bloei der Groningsche ·,
Hoogeschool, die mij na aan het harte ligt, aan welke ik
E zelf, vóór nog korten tijd, onder leiding mijner voortref­
êg felijke leermeesters, als student werkzaam was.
Wilt mij ook verder Uw machtige ondersteuning niet .
j onthouden! lnzonderheid, waar ik eerlang tot U zal komen
met het voorstel tot het aanschaffen der hulpmiddelen, noo-
dig voor het onderwijs en de beoefening der dierkunde bij p
het tegenwoordig standpunt der wetenschap. . ï
! Dit verzoek richt ik ook tot U, HoogWelGeboren Ge- ' l
U strenge Heer, Secretaris van het College van Curatoren! ·
Nog slechts korten tijd belast met de gewichtige betrek-
’ king, die Gij aan deze Hoogeschool bekleedt, geeft Uw ’
uitnemende kennis, Uw groote ijver een voldoenden waar- §
. borg, dat Gij zult treden in de voetstappen van Uw ver- U
A g U dienstelijken voorganger, als hij zult trachten de belangen
! ., dezer Hoogeschool te behartigen.
i Hoog Geleerde Heeren, Hoogleeraren aan deze Hooge-
school! Hoe uiteenloopend de vakken van wetenschap mogen v
1 .
J
t ï
ï Fax ;