HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 41

JPEG (Deze pagina), 805.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

39
tijd, b. v. een cursus, of bij het een of ander onderzoek
noodig zijn. Zee- en zoetwater aquaria, kleinere en groo-
t tere afgesloten ruimten tot het houden en kweeken van
. dikwijls algemeen te vinden diervormen zijn hier noodig.
ii Alleen met behulp van dergelijke inrichtingen kan naar
i mijne meening bij het tegenwoordig standpunt der dier-
ji A kunde voldoend onderwijs in deze wetenschap mogelijk zijn.
Alle begin is moeielijk!
Hij, die industrieele ondernemingen heeft tot stand ge-
bracht, die de geheele wereld doen verbaasd staan, weet _
maar al te goed, welke groote zwarigheden in het begin
j te overkomen waren. De wetenschappelijke man, die in i
i het een of ander werk de heerlijke resultaten van een voor-
U treffelijk onderzoek heeft neêrgelegd , - hij zal kunnen spre-
' U ken van den eersten tijd, toen hij, overstelpt door allerhande E
’ moeielijkheden, menigmaal op het punt was den arbeid te
» staken. _,
Zoo is het ook hier! Het tot stand brengen van deze A
inrichtingen aan de Hoogescholen zal in het begin met
meer dan ééne moeielijkheid gepaard gaan. Maar het einde
zal de moeite loonen! Langzamerhand tot stand gekomen
. zullen zij, evenals de zoölogische stations te Napels en el- `
‘ ders, getuigen, hoe op het gebied der dierkunde vooruit-
i gang bestaat en zullen juist zij, door de studenten aan de
Hoogescholen al meer en meer_ lust voor de beoefening der
dierkunde inteboezemen, de wetenschap met reuzenschreden
gj doen vooruitgaan. ,
­ ä
Zeer Geachte Toehoorders! Veel heb ik reeds van Uw g
e' geduld gevergd. _ Vergunt mij nog, alvorens dit spreekge-
{ stoelte te verlaten, `met een enkel woord te voldoen aan Z
l de verplichtingen, 1nij niet alleen door het gebruik, maar .
ook door den drang des harten opgelegd.
i Allereerst wend ik mij dan tot U, Edel Groot Achtbare
l