HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 39

JPEG (Deze pagina), 910.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

37
» meest geleidelijke wijze een overzicht der onderscheiden "
_ E vormen kan geven. Vooral ter wille der volledigheid en
j ook wegens de groote onkosten, die aan het tot stand bren-
{ gen en uitbreiden van een zoodanig museum verbonden
l zijn, is het naar mijne meening zeer wenschelijk, dat in
X iederen staat slechts één enkel groot museum van dien aard ‘
V wordt gevonden in eene der grootste academiesteden en
waarin in de allereerste plaats al de verschillende dieren van
den vaderlandschen bodem en van de buitenlandsche bezit· ­
tingen worden bijeengebracht. Daardoor zal men in eene
reeks van musea, over de geheele wereld verspreid, al de
j verschillende vormen bij elkander krijgen, die ooit op den _
aardbol zijn gevonden, met juiste opgaven omtrent tijd en
{ _ plaats, waar ze zijn aangetroffen. Van deze systematische
3 musea moeten die der Hoogescholen, onder het bestuur van
E den Hoogleeraar met het onderwijs der dierkunde belast,
‘ geheel verschillend. zijn. Deze moeten er niet naar streven
{ zooveel mogelijk al de dieren te bevatten, die hier of daar
l zijn gevonden. Zij moeten zich tevreden stellen met de
grondvormen, noodig voor het onderwijs en vooral verza-
melingen bevatten van vergelijkend anatomischen en em-
_ hryologischen aard. Maar daarnevens moeten zij in de
., eerste plaats zijn zoölogische laboratoria in den meest uit-
gebreiden zin van het woord, niet alleen voorzien van een
aantal uitstekende instrumenten, maar ook in het bezit van
[ inrichtingen, noodig tot het waarnemen van de dieren in hun
, leven en tot het beschikbaar hebben van verschillende vor-
men in hunne onderscheiden ontwikkelingsperioden.
l Immers wij hebben het zooeven gezien, dat bij het te-
genwoordig standpunt der wetenschap door de descendentie-
theorie de embryologie en de leer van de levenswijze en de
á huishouding der dieren zeer belangrijke onderdeelen der
,_ wetenschap zijn geworden, dat de dierkunde zich in de
it toekomst bepaaldelijk aan hunne hand moet trachten te ont-
) wikkelen. De embryologie toch is de voornaamste basis
` je voor het natuurlijke stelsel, het waarnemen van de huis-
l
i