HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 38

JPEG (Deze pagina), 850.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

5 E j
36
{ V ker worden toegeroepen, die aan de hand der descendentie­
E leer tot in de diepste geheimen der natuur zal trachten `
, doortedringen.
1; Maar met Goethe zal zijn antwoord zijn: j
,,Natur hat weder Kern," X
,,Noch Schale,"
,,Alles ist sie mit eine1nmale." ii
i ,Door zijne werkzaamheid zal ongetwijfeld de wetenschap-
pelijke dierkunde van dag tot dag eene schrede voorwaarts
e doen op het pad harer ontwikkeling-, waarop haar reeds zoo
jj ’ menige lauwerkrans is toegereikt. i
l I
Ik zoude aan het einde mijner taak zijn, indien ik mij gi
E niet had voorgesteld nog een enkel woord te wijden aan j
l _ de hulpmiddelen, bij het tegenwoordig standpunt der dier- i
ll kunde noodig voor de beoefening en het onderwijs van deze g
j wetenschap aan de Hoogescholen. T
Toen Linnaeus in 1745 te Upsala een natuurhistorisch
i _ museum grondvestte, waarin hij de onderscheiden diervor­
men samenbracht, die hij kon verkrijgen en deze rangschikte ,
i naar het door hem aangegeven systeem, bewees hij aan de d _;
j beoefening der dierkunde een niet geringen dienst en trachtte
hij eene inrichting te stichten, die geheel aan de eischen
der toenmalige wetenschap voldeed. Of ook in onzen 'tijd [
een dergelijk museum noodig is? Ik aarzel geen enkel ,
oogenblik dit bevestigend te beantwoorden. De enkel be-
i sehrijvende, systematische zoölogie toch, al beschouwen wij i
ze ook volstrekt niet meer als de eigenlijke wetenschap,
is een gedeelte, dat onmisbaar mag genoemd worden bij
de wetenschappelijke onderzoekingen omtrent de ondersohei­
j den diervormen. Een museum, in den geest van Linnaeus, $_
dus een zuiver systematisch, moet zooveel mogelijk alle ·‘,
dieren bevatten, die hier of daar op den aardbol voorkomen, D
gerangschikt naar het een of ander systeem, dat op de `
I
Q
k > , .