HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 37

JPEG (Deze pagina), 814.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

r
li
ä
il
li
i es
ii zonderlinge verspreiding der dieren op onze aarde zal eerst
hare verklaring vinden in den waren samenhang, die er
Q tusschen al de vormen, voorwereldlijke of nog levende, be-
' staat, eene verwantschap, die ons door de afstam1nings­leer
duidelijk wordt aangetoond. Eerst onder den invloed der
descendentie-leer derhalve is het mogelijk de oorzaken opte-
_ sporen, eerst door haar is dus de leer van de geographische
j verspreiding der dieren een wetenschappelijk onderdeel der
j zoölogie geworden.
E Dat gedeelte der physiologie, welks taak het is de uitin-
{ gen van het leven bij het organisme op zich zelf te onder-
Z zoeken, de physiologie in engeren zin, wordt door Haeckel
j met den naam ,,Conservati0ns­Physiologie" aangeduid. Dat
[_ de descendentie-lee1· ook voor haar van groote beteekenis
j' mag genoemd worden, is boven allen twijfel verheven. lm-
‘·i mers alleen volgens de descendentie-leer is het mogelijk den
, natuurlijken samenhang van de verrichtingen der onder-
scheiden cellen en organen aantewijzen. Evenals deze zelve
zich slechts trapsgewijze onder voortdurende verandering heb-
bengevormd, evenzoo hebben zich ook de verrichtingen bij
_ de voortgaande diiïerentieering der onderscheiden deelen ont-
_ j wikkeld. g
I Zoo heeft derhalve de dierkunde, aan de hand der des- i
ai cendentie­leer, én door haren omvang én door hare betee-
z, kenis eene der meest eervolle plaatsen ingenomen op ’t ge-
il bied der menschelijke kennis.
, Dat ook de toekomst onzer wetenschap schoon mag ge-
it! noemd worden, aarzel ik niet uit te spreken. Zij zal het
antwoord niet schuldig blijven op een aantal vraagstuk-
GF ken, die naar de meening van velen niet kunnen opgelost
ä worden,
s.
F ,,ln’s lnnre der Natur"
,,Dringt kein erschaiïner Geist/’
Het zal nog wel meer dan éénmaal den natunronderzoe- i
{1
2
. ,1 c .