HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 36

JPEG (Deze pagina), 915.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

sl
E d
jl
`iaê j ïg
re 34 q
hebben gezien. Ik behoef slechts de namen te noemen van
Réaumur, de Geer, Rösel von Rosenhof, Bonnet, om aan-
gjlj te toonen, hoe dit onderdeel der zoölogische wetenschap in j
vroegeren tijd niet is verwaarloosd. Met de opkomst der '
waarlijk wetenschappelijke zoölogie is het aantal onderzoe-
` kingen omtrent de levenswijze, de huishouding der dieren
niet toegenomen. Door den wetenschappelijken zoöloog werd __
dit onderdeel meer als eene soort van dilettantismus be-
gg? schouwd en als zoodanig buiten zijn terrein gerekend. Of j
· moet het daaraan niet worden toegeschreven, dat twee der l
E` grootste ontdekkingen in de zoölogie, de generatiewisseling i
_, der Salpen door een dichter, Chamisso, de parthenogenesis l
door een predikant, Dzierzon, werden ontdekt? Dit zou
j waarschijnlijk het geval niet geweest zijn, indien de we- ;_
tenschappelijke zoöloog zelf zich niet enkel bijna uitsluitend
j tot het morphologisch deel der wetenschap had bepaald. "l
j De descendentie-theorie, die in de leer der natuurkeuze .
haar waren grondslag heeft gevonden, leg·t den zoöloog van
onzen tijd den plicht op ook dit onderdeel der wetenschap
` op degelijke wijze te behandelen. Alleen door een nauw-
gezette studie omtrent de huishouding der dieren zal het _
j mogelijk zijn de zoo ingewikkelde verhoudingen van den _ j
e ,,strijd om het leven" te leeren kennen. Op welk eene I
q wijze de huishouding van het dier door den zoöloog, die Y
op dezen naam in onzen tijd wil aanspraak maken, moet
beoefend worden, leert ons de klassieke verhandeling uit I?
het vorige jaar van Munchen’s beroemden zoöloog Carl The·­ ,
odor Ernst von Siebold ,,Beitrêtge zur Parthenogenesis der Lil
Arthropoden". `
`Het tweede onderdeel der ,,Relations-Physiologie", de QP
geographie der dieren in den meest uitgebreiden zin van
het woord, is zonder de toepassing der descendentie­leer d·
niets anders dan een dorre verzameling van feiten, als ’t
ware een statistisch 611 tabellarisch overzicht van de onder-
scheiden plaatsen, waar op onzen aardbol de verschillende
diervormen worden aangetroiifen. De dikwijls schijnbaar
{1
l
5
je " j . . ·