HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 35

JPEG (Deze pagina), 906.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

ai '
ll
T . aa =
X schillende zijden de toepassing der descendentie-leer in het _
= algemeen en op den mensch in het bijzonder op de meest ,l
, ` hevige wijze worden bestreden. Langzamerhand zal zich g
D · echter de menschheid al meer en meer scharen onder de
banier van het vrije onderzoek en breken met het aannemen r
van krachten, die, in plaats van iets te verklaren, de ont-
l wikkeling der wetenschap zoo dikwijls hebben tegengehouden.
Aan de hand der descendentie-leer zal het gebouw van de
. natuurlijke scheppingsgeschiedenis der organische vormen,
r dat thans reeds vaste fundamenten heeft gekregen, al meer
1 en meer worden opgetrokken, tot het eindelijk als eene der
grootste en schoonste veroveringen van den menschelijken
' geest door de geheele menschheid zal gehuldigd worden.
,, j Q Voor den beoefenaar der dierkunde `in haar meest uitge-
j strekten omvang is het niet voldoende een dier, hoe nauw-
` keurig ook, uit de oogpunten te hebben beschouwd, die
­ door de thans reeds besproken onderdeelen der wetenschap,
systematiek, vergelijkende anatomie en embryologie, worden
meegebracht. Men kan niet zeggen een dier te kennen,
- ‘ zonder het met de meeste uauwgezetheid in de uitingen
‘ ` van zijn leven, niet alleen als organisme op zich zelf, maar
ook in betrekking tot de buitenwereld te hebben nagegaan. 'll
D Dit is de taak der physiologie, een onderdeel der weten- D
h ’_ schap, waarop de theorie van Darwin eveneens een zeer x
· grooten invloed heeft uitgeoefend en waarvoor, niet minder
` dan voor de morphologie, sedert het jaar 1859, een geheel
. ; nieuwe periode is aangebroken.
jl , Dat gedeelte der physiologie, dat zich ten doel stelt het
leven van het dier nategaan in betrekking tot de buiten-
5 wereld, de ,,Relations-Physiologie", zooals ze door Haec-
, kel wordt genoemd, kan weder in een tweetal onderdee-
. len worden gesplitst. Het eene, de leer van de levenswijze, l,
van de huishouding der dieren, heeft de aandacht van een l.
, ij aantal natuuronderzoekers getrokken, die in het nagaan van l
deze verhoudingen en in de beschrijving van den uitwen-
digen vorm bijna de geheele taak der zoölogische wetenschap Y
ii T
al r
i