HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 34

JPEG (Deze pagina), 932.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

Y se 7
if terata, terwijl de scherpe scheiding van den stam der Ver- E
tebrata voor altijd is vervallen, sedert door de onderzoekin-
je gen van den Russischen embryoloog Kowalewsky is aa.nge- ·
toond, hoe de ontwikkeling der Ascidiën met die van O ‘
,AII1pl1§lOXl1S overeenstemt. W&HHG€1‘ HIGH daarenboven DG- .
Q j denkt, dat ook de verschillende vormen uit den stam der. j
VGTIIIGS ZOO Ilä ëbäbll Gll.(3,D.(lGP V6I'W3·lllZ Zljll, IHGH Cl&3,1‘-
if uit tot hunne gemeenschappelijke afstamming mag besluiten,
lil , moet men tot het resultaat komen, dat, evenals de onder-
scheiden planten, ook de dieren zich uit één enkelen stam- li
E vorm hebben ontwikkeld, waardoor eene eenheid in de ge-
heele organische schepping wordt aangetoond, die bij de
ontwikkeling der wetenschap al meer en meer wordt be- V
l VVCZCIL e
j De anthropologie is een onderdeel der zoölogie. Het is { .
j V inderdaad geen gering bewijs van den helderen blik van I
r ‘ Linnaeus, dat hij, den mensch, den Home mpéevzs, in het ‘
j , systeem der dieren heeft opgenomen. Voor den natuuron-
{ derzoeker, die naar waarheid zoekt en wien het er 'enkel
‘ om te doen is deze te vinden, is de mensch eene dier- _
» soort, die behoort tot de klasse der Zoogdieren in den l
O grooten stam der Vertebrata. Als dit waar is, en het meest j
eenvoudig vergelijkend anatomisch en embryologisch on- _
derzoek toont ons dit met zekerheid aan, moet op den
ii mensch, evenals op al de andere Zoogdieren, de descen- '
dentie-leer van toepassing zijn. ln den ,,Origin of species"
heeft Darwin dit noodzakelijke en meest belangrijke gevolg ‘· ?
van zijne theorie niet dadelijk uitgesproken. Vogt, Huxley, »
Haeckel en zoovele andere geniale natuuronderzoekers, heb- l
ben het eerst het vraagstuk der dierlijke afstamming van jl
den mensch van het standpunt der descendentie­leer met
‘ groote zorgvuldigheid en juistheid behandeld. Thans heeft =
' ook Darwin de groote vraag trachten optelossen in den _
,,Descent of Man", een werk, waarin hij een aantal be- i jj
V WljZ€:I1 VOOI' (lGZ@I1 OOI‘Spl`OI1g‘ Väll ClGIl IIlBI1SCl1 lC1B(·3flZ g(·3g'GVBIl.
Al D€S1]§l€)[«lJ€g’€HStü.&HdG zal I10g‘ IIIGGP Cl3.11 ééhmätäl Väll V€I'· gl
l '
l
< ‘ «.
I O
i; er
L E V