HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 898.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

­ ‘ 5
T ä

r l-
1 ëh
j V l4' jh
n genoemd worden, dan dat in de plantenkunde. Een na-
tuurlijk stelsel is het echter geenszins, daar het al te veel `F
i ‘ gegrondvest is op kenmerken, te uitsluitend aan één en- (
kel orgaan ontleend, zonder dat genoegzaam acht is ge- «
geven op het geheele maaksel in verschillende ontwikke- `
Y V lingstoestanden. Linnaeus kon het trouwens moeielijk ver-
" der brengen, daar de onderdeelen der dierkunde, die den
grondslag voor het natuurlijk stelsel moeten leveren, in `
j zijn tijd nog ternauwernood ontgonnen waren. h
Maar het wordt tijd meer van nabij het denkbeeld te J
beschouwen, dat Linnaeus had omtrent het begrip species. [ 4
Dat zulks van het grootste belang mag genoemd worden, Z
behoef ik wel niet nader te betoogen; immers wij hebben
gezien, dat dit begrip het uitgangspunt is der geheele sys- ,
tematiek. Linnaeus was al te zeer doordrongen van de
ä bovennatuurlijke scheppingsgeschiedenis, waarvan men eene
‘ proeve heeft in het scheppings-verhaal van het Oude Testa- {V
ment, om zich ooit een zuiver denkbeeld van het begrip fj
species te kunnen vormen. Het was hem niet mogelijk zich '
van deze lostemaken en te zoeken naar de natuurlijke schep- ä
pingsgeschiedenis, die haren grondslag vindt in de zuiver g
wetenschappelijke methode van inductie en deductie.
De uitdrukking der ,,Pl1ilosophia Botanica": ,,2fct species mt-
memmus, gaat clizwsce fcrmae in ppmcipic szmt creame" en E
` nog meer die der ,,Glasses Plantarum": ,,speeies tot semi, gaat ll
. cliversas fcrmas ab éeziázo prcclumét Dyfeziázmz Ens" zijn niets an- E
ders dan herhalingen van de aloude scheppingsmythe. Het
dogma dezer overlevering, op nieuw gesteund door de autori­ . {
· teit van een man als Linnaeus, oefent ook thans nog een ’
verderfelijken invloed uit op de degelijke ontwikkeling der .
· geheele natuurlijke geschiedenis. Wij denken onwillekeurig
aan de woorden van Rudolf Virchow: ,,Zu allen Zeiten ïl
sind der Entwickelung der Wissenschaft hauptsachlich zwei
Hindernisse entgegengetreten: die Autoritäten und die Sys-
teme." Ook het systeem van Linnaeus, van hoe gunstigen
L invloed aan den eenen kant, heeft aan den anderen de j
te .