HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 899.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

·ë~.
li
5* ia
I
wikkeld. Trouwens reeds in de eerste uitgave van het
j ,,systema naturae" is het geheele plan uitgesproken. Niet
onaardig zegt Johannes Spix hiervan: ,,der Schmetterling
ist schon in seiner friihesten Larve kenntlich, und ent- L
n wickelt sich nur nach und nach aus seiner Hiille/’ ‘·
. Reeds een zeer oppervlakkige blik op de ontwikkeling
der natuurlijke geschiedenis leidt ons tot de vraag, waarin
E eigenlijk de groote beteekenis van het Linneaansehe stelsel
is gelegen. Zoo al niet uitsluitend, althans bijna geheel
4 naar mijne meening, in het consequent vasthouden aan den
vorm, die door de binaire nomenclatuur en door die van
species, genus, omta en classis onvoorwaardelijk werd bevo-
len. De systematiek van Linnaeus, zoowel in botanie als
zoölogie, is kunstmatig, volstrekt niets anders dan, zooals
E Haeckel zegt, ,,die Museums-Zoölogie und die Herbariums-
` Botanik." r
we Tot het vervaardigen van een kunstmatig stelsel behoeft _‘
men slechts het een of ander geheel willekeurig gekozen
orgaan in zijne wijzigingen nategaan en een rooster samen-
testellen, die op deze verschillen is gegrondvest. ln de
afdeelingen van dezen rooster rangschikt men dan de on-
V derscheiden planten, dieren of delfstoffen, al naarmate het j
systeem voor deze of gene wetenschap bestemd is. De
waardelvan een kunstmatig stelsel staat in rechte reden
5 tot de belangrijkheid van het punt, waarop het is gegrond-
l vest. Van daar, dat het geheel kunstmatige stelsel van
` Linnaeus in de plantenkunde een zoo groote beteekenis heeft
gehad. Het gaat uit van de seksueele organen, die niet .
L alleen in hunne functies bijzonder belangrijk zijn, maar L
daarenboven door de standvastigheid van hunne kenmerken
j uitmunten. Behalve het kunstmatige heeft men het natuur-
Zgke stelsel, dat de uitdrukking is van de verwantschap,
, waardoor de natuurvoorwerpen aan elkander verbonden zijn.
,,Dé’0isi0 naturalis animakium ak interna structum éndicat·u7·.”
j Van dit denkbeeld uitgaande heeft Linnaeus in de dier-
` kunde een stelsel gegeven, dat minder kunstmatig mag
‘ ëï