HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 881.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

­€·.
1 gj
12
I
_ clatuur, die ook thans nog overal in de wetenschap wordt
gebezigd en waarvan de beginselen in de ,,Philosophia bo- ‘_
tanica" zoo helder zijn uiteengezet, heeft in dezen staat van f
i zaken een geheelen omkeer gebracht. Zij gaat van het-
, zelfde principe uit als de nomenclatuur, die in de beschaafde `
landen wordt gebruikt tot onderscheiding van menschelijke _
individu’s. Evenals bij deze wordt elke _vorm uit het plan-
_l ten- en dierenrijk met een tweetal namen aangeduid, die Q
zich tot elkander verhouden als onze familienaam en voor-
er naam, alleen met dit verschil, dat de naam, die met on- 4»
gï zen voornaam overeenkomt, achteraan staat, die, welke aan
¥ onzen familienaam beantwoordt, vooraan. De taal der Lin-
neaansche nomenclatuur is de latijnsche, die daartoe in
j meer dan één opzicht bijzonder geschikt mag genoemd
worden. De eene naam, onze voornaam, omvat het begrip i
F soort (species), de andere, onze familienaam, het begrip ge- `
slacht (qerzusj. .«`g,
j Eerst door de binaire nomenclatuur en met deze door de `Q
lj invoering der begrippen soort en gestaeát werd het mogelijk °
de meer- of mindere verwantschap der onderscheiden vormen
ë van planten en dieren uittedrukken en ze in een systeem ,
A te rangschikken. De begrippen soort en geslaeát zijn de , l
l kleinste groepen in het systeem en onderafdeelingen van
, grootere, die ook reeds door Linnaeus als orde (orde) en J
j, klasse (etassis) werden onderscheiden. Beide rijken der or- ;
.; ganische natuur werden derhalve door Linnaeus eerst in l
, een aantal klassen - ’t plantenrijk in 24, dat der dieren "
i in 6 - verdeeld. Deze klassen zijn weder in verscheiden .
orden gesplitst. Elke orde kan een aantal geslachten, elk E
Q geslacht een aantal soorten omvatten.
o Wanneer men de verschillende werken van Linnaeus, i
bepaaldelijk de onderscheiden uitgaven van het ,,systema'
jä naturae", nagaat, dan blijkt het, hoe zich niet op éénmaal, ;
maar eerst allengs, in de tiende uitgave, de consequente ;
doorvoering niet alleen der binaire nomenclatuur, maar ook
jl van ’t geheele systeem in de drie natuurrijken heeft ont- T
l ~
T
k
P {