HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 11

JPEG (Deze pagina), 921.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

jffev WF Y g V , g. v-M., ».`.
,;,2,, Z
I
i 9
eeuwen na Christus bijna verstikt onder de autoriteit der
kerk, heeft zich in de laatste jaren aan de hand der descen­
dentie­theorie tot een reusachtigen boom ontwikkeld, die
naar alle kanten vaste wortels heeft geschoten en reeds nu . l
( vruchten draagt ten bate der geheele menschheid. ,,Kom­ l
mende Jahrhunderte," zegt Haeckel aan ’t slot der ,,Natür- l
liche Schöpfungsgeschichte": ,,werden unsere Zeit, welcher
- mit der wissenschaftlichen Begriindung der Abstammungslehre
_ der liöchste Preis menschlicher Erkenntnisz beschieden war, i
·~ als den Zeitpunkt feiern, mit welchem ein neues segens­
reiches Zeitalter der mensehlichen Entwickelung beginnt,
charakterisirt durch den Sieg des freien erkennenden Geis­ p
, tes über die Gewaltherrschaft der Autoritat, und durch den t
W ` machtig veredelnden Einflusz der monistischen Philosophie." W
Vergunt mij, geachte Toehoorders, nu ik more majorum i
het Hoogleeraarsambt aan deze Hoogeschool met eene inau-
st gureele oratie aanvaard, Uwe aandacht op deze laatste pe- V
riode der dierkunde, op het tegenwoordig standpunt van
, deze wetenschap te vestigen. i
(1 Juist dit onderwerp heb ik gekozen, daar het mij de ,
' ‘ gelegenheid geeft U den grooten omvang en de niet min- , Er
der groote beteekenis van onze tegenwoordige dierkunde te
schetsen en mij den weg opent mijne meening omtrent de U
Qi meest belangrijke vraagstukken op ’t gebied dezer weten-
schap openlijk uittespreken. . .
* Zooals men echter de eene of andere belangrijke gebeur- V
t ` tenis uit de geschiedenis der volken -­ den ondergang van
’t eens zoo beschaafde Assyrië en Babylonië, den val van ’t i
V eens zoo machtige Carthago en Rome, de Kerkhervorming, i
i de Fransche revolutie uit de vorige eeuw, de groote bewe-
" ging van bijna geheel Europa in ’t jaar 1848 - geenszins 3
""f` kan begrijpen en verklaren, zonder een blik op voorafgaande
toestanden te hebben geworpen, even zoo min is het mogelijk
p het een of ander standpunt eener wetenschap toetelichten, t
zonder althans iets van hare ontwikkeling meêtedeelen. Laat it
het mij daarom veroorloofd zijn U het tegenwoordig stand- U , ‘·