HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 10

JPEG (Deze pagina), 876.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

#$32
i l
8 .
banen zouden bewegen, hebben oinvergeworpen. Wij weten,
hoe op ’t zelfde gebied Newton onsterfelijk is geworden door
~ de ontdekking der gravitatie-wetten, terwijl hij het bewijs
_` leverde voor de mechanische oorzaak van de beweging der
n planeten. Naast die schoone perioden brengt juist de astro- (
lï nomisehe wetenschap, meer dan eenige andere, ons als van
' zelf treurige gebeurtenissen uit de geschiedenis der mensch-
heid voor den geest. Wij denken onwillekeurig aan de .
wel is waar geenszins heldhaftige, maar toch altijd tragische
Yi üguur van den grijzen Galilei ,. aan ’t ruwe geweld, waar- {
.p meê de verheven priesters der wetenschap door ’t fanatieke
jj priesterdom van den christelijken godsdienst werden ver-
1 volgd. Waarlijk niet ten onrechte zegt Macaulay, in zijn j
2* ,,History of England", met het oog op de drie laatste eeu- ‘
wen van het tijdperk tusschen den val van ’t Westersch
h Romeinsche rijk en de herleving der wetenschappen: ,,Waar
zich ook de menschelijke kennis ontwikkeld heeft, overal M
vp was het in spijt van de kerk van Home en in omgekeerde
verhouding tot hare macht."
ff Maar wij wenden onzen blik liever van deze feiten af. I,
_ Ook de dierkunde heeft als de scheikunde, astronomie · gi ·
en de andere natuurwetenschappen hare perioden van stil-
stand en grooten vooruitgang, ook op ’t veld van hare ont-
wikkelingsgeschiedenis vindt men de sporen van een niet
_;j , zelden hevigen strijd, die vooral in de laatste jaren hier
en daar met groote verbittering is gevoerd. i
De wetenschappelijke dierkunde heeft zich in de eerste § `
j helft van deze eeuw, vooral door de werken van mannen
. als Cuvier en von Baer, met reuzenschreden ontwikkeld.
Dit is nu reeds niet minder het geval geweest in de tweede F
helft. Voor de wetenschap der dierkunde is in den laatsten
Ei tijd sedert 1859 door de eerste uitgave van Darwin’s be- •¥‘
;" roemd werk ,,On the origin of Species" een geheel nieuw _
fp tijdperk begonnen.
g' Het kleine zaadje onzer wetenschap, eenmaal door Aris- - W
toteles met zooveel zorg gekweekt, in de eerste twaalf
.
i