HomeFrederik KaiserPagina 7

JPEG (Deze pagina), 608.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

l
M. H.
Wierp de dood van onzen grooten staatsman een
donkeren sluij er over het einde van het _jongst academie-
jaar, hoe treurig is het, dat ook deze nieuwe cursus
. moet geopend worden met een woord van rouw. Het j
sieraad onzer Faculteit, een der lichten van de Hooge-
school ontviel ons ; ook zijn dood is niet alleen voor
­ de wetenschap, maar voor het geheele vaderland een
gevoelige slag.
THoRBEcKE en KAISER, -welk eene overeenstemming,
en tevens welk een contrast. Beide, groote mannen,
waarop ons vaderland trotsch. was, sterren van de eerste
.. grootte, de een in de woelige staatkunde, de ander in de
A abstrakte wetenschap. Beide hebben hun leven gewijd
ï aan de bevordering van beschaving en verlichting, on-
vermoeid werkzaam tot de laatste hunner dagen aan de
hun opgelegde taak. Vast van wil en helder van hoofd
V · brachten zij, ieder op zijn gebied, dingen tot stand,
die bij landgenoot en vreemdeling bewondering ver-
wekken en eerbied inboezemen. Voor het overige waren
zij twee polen, die elkander afstieten, wellicht even
als hij de magneet, omdat zij gelijksoortig waren; twee-
» dracht, onderlinge miskenning, tegenwerking bestonden,
waar vriendschap en eensgezindheid beiden tot eer zou-
den gestrekt hebben.