HomeFrederik KaiserPagina 35

JPEG (Deze pagina), 729.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

3 1
v l
t l ,
· l
aa j l
. l
en onaangenaamheden, en zette zich dan voor de tafel.
,,Mijne heeren, waar zijn wij gebleven, wat moeten j
• wij heden behandelen?" Na eene korte, wijfelende
aanwijzing van een der toehoorders, ,,o ja, ik herinner
het mij reeds, maar heb geen tijd kunnen vinden om
i er verder over na te denken, en geen lust er veel over
l te spreken." De nieuweling voelde geneigdheid na
+ deze veel belovende inleiding maar stil weg te slui-
pen, en liever te gaan wandelen dan de jammer-
. klachten van den ouden man aan te hooren. Maar de
getrouwe volgers wisten wel beter. Even als de arend,
die zijn prooi uit de verte ziet, eerst groote cirkelbo-
gen door de lucht beschrijft om dan plotseling maar
zeker neer te dalen op het punt waar hij wezen wil,­-
zoo ook begon de meester met eenige onzekere en
flauwe omschrijvingen van het te behandelen onder-
V werp, als zocht hij nog in _den geest, waar hij eigen-
lijk heen moest. Eenmaal daar gekomen, was het of
, hem plotseling de zaak helder voor den geest kwam,
‘ `T of het licht der wetenschap drong door de nevelen en
wolken, die zijn denkvermogen omgaven. Dan richtte ·
hij zich op, het oog begon weer te fonkelen en de stem
K nam toe in kracht. Zijne oude welsprekendheid kwam
4 te voorschijn, een jeugdige geest voer in hem, en nie-
4 mand zou den man van zooeven herkend hebben. Dan
l sprak hij dikwijls het geheele uur door, onafgebroken
zonder herhalingen of dubbelzinnigheden, klaar en hel-
der, met opgewektheid en geestdrift. Dan vergat hij
l plaats en uur, soms zich zelven en zijne toehoorders
er bij, als waande hij zich verplaatst in de hemelstre-
ken, waarvan hij de wonderen ontvouwde. Toen hij in
het laatste jaar zijns levens zooveel lichaamslijden on-

A