HomeFrederik KaiserPagina 30

JPEG (Deze pagina), 763.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

rdf;
g
g Ii
‘ï ‘*’"
.
j l es
‘l i .. ..
dagen nam hij deel aan den strijd; slechts voor den
f E dood heeft hij zijne wapenen neergelegd.
Naar gewoonte berokkende deze karaktertrek van *
i Kaiser hem vele vijanden. Nog in het begin van zijne
l « wetenschappelijke loopbaan schrijft hij reeds: ,,De
waarheid baart haat. Ik heb dit dikwijls en soms op
· zeer smartelijke wijze moeten ondervinden. Misschien
zal ik het andermaal te ondervinden hebben, maar dit j
`, i denkbeeld zal mij nimmer verleiden om de waarheid
j te verduisteren, en ook niet altijd bewegen, om haar Q.
V _ met den mantel der liefde te bedekken? lj
Toen zijne wetenschappelijke ontdekkingen en scherp-
? zinnige onderzoekingen zijn naam meer en meer met
r, luister omringden, was naar gewoonte de laster gereed jl
hem te vervolgen. Naijverigen, die te vergeefs tracht- [
ti ten hem in zijne hooge vlucht te volgen, grepen het I,
ï gewone middel aan van lage zielen. Een boekje verscheen, áü
j ' ’ natuurlijk anonym, waarin zijn wetenschappelijk streven
, werd bespottelijk gemaakt en in een verkeerd daglicht
j 2 gesteld. Kaiser was diep gekrenkt, maar met kracht ' W
‘ verhief hij zich en slingerde tegen zijn aanvaller een
.Q · geteekend protest, waarin hij met klem van taal en
pg vastheid van redeneering den aanval ontzenuwde. Zijne
belagers wachtten zich wel in het licht te verschijnen 4,
r en zwegen; zij behielden de schande van den aanval,
· die te pijnlijker werd, naarmate de naam van Kaiser te
· hooger werd vereerd, en eindelijk onverdragelijk moet
i , geworden zijn, toen hij tot den eersten rang der va-
«, derlandsche geleerden was opgestegen.
i Heeft hij in later dagen dan ook geene openlijke
t, aanvallen meer moeten ondervinden, achter zijn rug _
werd nog wel eens een pijl op hem afgeschoten. De Ti
i .

t· V x
ll " v
lr I Y f ,_ ~­~